Om du använder macOS och vill uppdatera din karta i framtiden, tar du bort det tidigare Toolbox-programmet och laddar sedan ner den senaste versionen härifrån.

Hämta


Sammanfattning av Integritetspolicyn

Detta dokument är en kort sammanfattning av Integritetspolicyn (hädanefter kallade ”Policyn”). Mer detaljerad information om databehandling finns i den fullständiga versionen av Policyn som är åtkomlig nedan. Observera att endast den fullständiga versionen av Policyn ska anses som komplett och adekvat information. Syftet med denna sammanfattning är endast att ge en bättre förståelse av Policyn.

Syftet med databehandling Ge åtkomst till Innehållet och Uppdateringarna som Användaren har rätt till, samt ge möjlighet till inköp via registrering på Webbplatsen och i Toolbox (eller någon annan kanal som NNG kan tillhandahålla)

Relevant avsnitt av Policyn: 2.4.1.
Samarbete med Partners för att kunna informera Användaren om det tillgängliga Innehållet och Uppdateringarna som Användaren har rätt till

Relevant avsnitt av Policyn: 2.4.2.
Skicka nyhetsbrev

Relevant avsnitt av Policyn: 2.4.3
Personuppgiftsansvarig
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Omfattning av behandlade data
 1. Behandlad information som är relaterad till registreringen av Användaren:
  • Användarens namn;
  • Användarens e-postadress;
  • land
  • användaraktivitet.
 2. Behandlad information som är relaterad till igenkänningen av SD-kortet:
  • varumärke och modell för identifieringen av Enheten
  • SWID (ett ID som skapas från VIN med hjälp av en envägs-hashfunktion)
  • IMEI (International Mobile Equipment Identity)-nummer
  • programvaruversion
  • första användningsdatum (tidpunkten för den första GPS-fixen av navigationshuvudenheten);
  • VIN.
 • VIN
 • datum för senaste Uppdateringen
 • version av Uppdateringen
 • första användningsdatum (tidpunkten för den första GPS-fixen av navigationshuvudenheten)
 • start- och förfallodatum för Mapcare-perioden.
 • Användarens namn;
 • användarens e-postadress.
 • data behandlad med automatiserad behandling:
  • Användarens interagerande med de levererade nyhetsbreven (t ex huruvida meddelandet öppnades, hur många gånger adressaten klickade på det, huruvida adressaten läste hela meddelandet) samt studsfrekvensen hos meddelandena;
  • OS och OS-version av enheten som nyhetsbrevet har öppnats med;
  • typ och version av Användarens e-postklient;
  • typ av enhet (inklusive enhetens tillverkare, huruvida enheten räknas som en telefon, skärmupplösning)
  • IP-adress och geografiska lokaliseringsdata för enheten (dvs lands-/regioninformation).
Laglig grund
 • Användarens medgivande.
 • Användarens medgivande.
 • Användarens medgivande.
Databehandlingens varaktighet
 • Perioden under vilken Uppdateringen är tillgänglig och stöds av NNG, eller tills Användaren annullerar sitt konto eller återkallar sitt medgivande.
 • Perioden under vilken Uppdateringen är tillgänglig (och stöds av NNG, eller tills Användaren annullerar sitt konto eller återkallar sitt medgivande.
 • Perioden under vilken Uppdateringen är tillgänglig och stöds av NNG, eller tills Användaren avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet.
Dataprocessor

 • SalesForce.com
Dataöverföring
NNG kan överföra följande uppgifter om Användaren till en Partner antingen inom EES eller Nordamerika (dvs USA och Kanada) beroende på vilken regional webbplats (EES eller NA) som kunden prenumererar på, eller vilken Enhet (EES eller NA) kunden använder för registrering/inloggning i Toolbox

 • VIN
 • datum för senaste Uppdateringen
 • version av Uppdateringen
 • förfallodatum för Mapcare-period.

Se detaljerad beskrivning av sådan dataöverföring under avsnitt 2.4.2 i denna Policy.

Integritetspolicy

Denna Integritetspolicy (hädanefter kallad ”Policyn”) publicerades ursprungligen den 28 februari 2019. Den reviderade policyn för originalet har publicerats den 30 november, 2019.

 1. DEFINITIONER

  Anslutna tjänster innebär platsbaserade tjänster (lokal sökning, trafikinformation, bränslepriser, väderinformation etc), vilka kräver någon form av onlineanslutningsbarhet (dataåtkomst via ett SIM-kort eller Bluetooth, trådlös internetåtkomst, TMC-mottagare etc) på din Enhet.

  Innehåll innebär kartor, intressanta platser, 3D-innehåll, röster, språkfiler och annat navigationsrelaterat innehåll som kan överföras och användas på din Enhet med din Programvara.

  Cookie innebär en liten textfil som placeras på din hårddisk av en webbserver och används av Webbplatsen och Toolbox så som beskrivs i avsnittet Integritet här nedan.

  Enhet innebär ett SD-kort som tillhandahålls av Partnern tillsammans med det inbyggda navigationssystemet i ditt fordon.

  Kostnadsfri Produkt innebär de Uppdateringar, Innehåll och Anslutna tjänster som Användaren har rätt till utan kostnad under Mapcare-perioden.

  GDPR innebär Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 från 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EC.

  Mapcare-period innebär den period under vilken den Kostnadsfria Produkten är tillgänglig och tillhandahålls Användaren (vanligen en treårsperiod).

  NNG innebär NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Registrerat kontor: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Ungern
  Domstol för registrering: Budapest-huvudstadsregional domstol (Fővárosi Törvényszék)
  Företagets registreringsnummer: 01-09-891838
  Skatteregistreringsnummer: 13357845-2-44
  E-postadress: unsubscribe@nng.com

  Partner innebär följande Mazda-instans:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Tyskland)

  Produkt innebär Uppdateringar, Innehåll och Anslutna tjänster. Programvara innebär navigeringsprogramvaran som är installerad på din Enhet.

  Profilering innebär automatiserad behandling av personliga data, enligt listan i punkt 2.4.2.2 i avsikt att tillhandahålla Användaren personanpassade nyhetsbrev som är relevanta för Användaren och för hans/hennes Enhet för att kunna öka användarupplevelsen och -tillfredsställelsen;

  Webbplats betyder https://mazda.welcome.naviextras.com/

  Programvara innebär navigeringsprogramvaran som är installerad på din Enhet.

  Toolbox innebär ett gratis programvaruverktyg för PC och OSX som används för att hämta Uppdateringar och Produkter från NNG:s server och överföra dem till enheten.

  Uppdateringar innebär Innehålls- och Programvaruuppdateringar (tillgängliga kostnadsfritt under en viss period, sedan mot avgift), som tillhandahålls av din Enhetstillverkare eller Programvaruutvecklare, och som erbjuder tilläggsfunktioner, nya Innehållsversioner eller korrigerar kända Programvaruproblem.

  Användare eller ”Du” innebär en registrerad besökare på Webbplatsen och/eller Toolbox.

  Användaraktivitet innebär plats- och beteendedata (språkval i Toolbox/på Webbplatsen, produkter i Användarens kundvagn), bläddringshistorik på platsen, användningsmönster (frekvens/inloggningsmönster för att undersöka bedrägeri, missbruk av Toolbox/webbplatsen).

  VIN (fordonsidentifieringsnummer, Vehicle Identification Number) innebär det unika serienumret på fordonet.

 2. INTEGRITETSPOLICY

  1. Dokumentets syfte

   Denna Policy anger villkoren för hur datasubjektets (hädanefter kallad ”Användaren” eller ”du”) personliga information behandlas. Läs igenom dessa villkor noggrant!

  2. Tillgänglighet och uppdatering av detta dokument

   NNG förbehåller sig rättigheten att ensidigt och när som helst göra ändringar i detta dokument. Vi föreslår att du med jämna mellanrum besöker Webbplatsen och Toolbox för att få den senaste informationen. Du kommer dock också att informeras om tillägg till denna Policy i händelse av signifikanta ändringar (t ex lagliga grunder för behandling, omfattning av behandlade data, dataprocessorn som person) i Policyn.

  3. Personuppgiftsansvarig

   1. De data som tillhandahålls på Webbplatsen och i Toolbox är behandlade av NNG.

   2. Tillhandahållna data är tillgängliga för följande personer:

    • NNG:s medarbetare och chefer som är involverade i datainsamlingen.
    • IT-specialister som utför allehanda IT-uppgifter som är relaterade till driften och underhållet av NNG:s datasystem som en del av deras roll inom NNG i anslutning till att de fullgör sina skyldigheter som är associerade med syftet av denna Policy.
   3. Beträffande de data som beskrivs i avsnitt 2.4.2.2 i denna Policy, är både NNG och Partnern kvalificerade som personuppgiftsansvariga enligt beskrivningen i avsnitt 2.4.2.5.

  4. Databehandling

   1. Bearbetning av data som tillhandahållits av Användaren under registreringen på Webbplatsen och för Toolbox

    1. Syftet med databehandling

     1. Tillhandahållande av Uppdateringar

      Om Användaren önskar hämta eller köpa en Produkt, ska han/hon registrera sig i Toolbox. Genom att registrera sig i Toolbox ger Användaren uttryckligen och frivilligt sitt medgivande till NNG att bearbeta hans/hennes personliga data i enlighet med villkoren i denna Policy och lagen om dataskydd.

      Processen att utföra en Uppdatering är följande: Användaren kan manuellt ta bort SD-kortet från navigationshuvudenheten. SD-kortet innehåller all information som är nödvändig för att utföra en Uppdatering. Användaren ska sätta in SD-kortet i datorn och starta Mazda Toolbox-appen. Vid användningen av Mazda Toolbox-appen skickas den information som listas i avsnitt 2.4.1.2 b) från Toolbox till NNG-servern.

     2. Administrera registrering på Webbplatsen och underhåll av Användarkontot.

      Om användaren vill ladda ner eller köpa en Produkt, ska han/hon ladda ner Toolbox via länken som finns på Webbplatsen och registrera sig i Toolbox.

    2. Omfattningen av Användarens behandlade personliga data som angetts under registreringen på Webbplatsen och till Toolbox och för användningen av Toolbox:

     1. Följande information behandlas som är relaterad till registreringen av Användaren:

      • Användarens namn;
      • Användarens e-postadress;
      • land för permanent eller tillfälligt uppehållande
      • användaraktivitet.
     2. Följande information behandlas som är relaterad till igenkänningen av SD-kortet:

      • varumärke och modell för identifieringen av Enheten
      • SWID (ett ID som skapas från VIN med hjälp av en envägs-hashfunktion)
      • IMEI (International Mobile Equipment Identity)-nummer
      • programvaruversion
      • första användningsdatum (tidpunkten för den första GPS-fixen av navigationshuvudenheten);
      • VIN.
    3. Laglig grund för databehandling

     Data behandlas i enlighet med GDPR och alla relevanta lokala lagar.

     Den lagliga grunden för databehandling är Användarens uttryckliga medgivande i enlighet med punkt a) i Artikel 6(1) i GDPR.

    4. Databehandlingens varaktighet

     Dina personliga data som överförts till Webbplatsen behålls under perioden under vilken alla Uppdateringar eller Produkter är tillgängliga och stöds av NNG, eller tills du annullerar ditt konto eller drar tillbaka ditt medgivande.

     Oavsett det ovanstående, ska NNG omedelbart radera dina personliga data om du specifikt begär radering av dessa eller drar tillbaka ditt medgivande och det inte finns någon giltig laglig grund för databehandling. Om Användaren drar tillbaka sitt medgivande, påverkar detta inte lagenligheten av databehandling baserat på hans/hennes medgivande och som utförts före ett sådant tillbakadragande.

   2. Samarbete med Partnern för att kunna informera Användaren om det tillgängliga Innehållet och Uppdateringarna som Användaren har rätt till

    1. Syftet med databehandling

     NNG överför data som definieras i avsnitt 2.4.2.2 till Partnern i följande syfte:

     Efter inköpet av ett fordon har Användaren rätt att hämta Uppdateringar och nytt Innehåll (i) utan ytterligare kostnad under Mapcare-perioden och (ii) mot en avgift efter slutet av Mapcare-perioden.

     Eftersom NNG är den tekniska leverantören av den Uppdateringen, är viss information endast tillgänglig för NNG (t ex information om huruvida Användaren redan har uppdaterat Innehållet). För att tillhandahålla Användaren service av god kvalitet och undvika att skicka meddelanden till en Användare som redan har hämtat det nya Innehållet, överför sålunda NNG till Partnern de data som beskrivits i avsnitt 2.4.2.2. Partnern använder överförda personliga data för att informera Användaren om de nya Produkterna under och efter Mapcare-perioden.

    2. Omfattning av bearbetade data

     NNG överför följande information till Partners:

     • VIN
     • datum för senaste Uppdateringen
     • version av Uppdateringen
     • första användningen (tidpunkten för den första GPS-fixen av navigationshuvudenheten)
     • start- och förfallodatum för Mapcare-perioden.

     Både NNG och Partnern eller Mazda Companies (enligt definitionen nedan) har en databas som innehåller alla relevanta VINs beroende på Användarens land (dvs där Enheten har sålts och/eller registrerats). Ovanstående information (datum för senaste Uppdateringen, version av Uppdateringen, kupongkod) är data som genererats i NNG:s system och kan fastslås genom jämförelse av de två VIN-databaserna.

    3. Laglig grund för databehandling

     Data behandlas i enlighet med GDPR och alla relevanta lokala lagar.

     Den lagliga grunden för databehandling är Användarens uttryckliga medgivande i enlighet med punkt a) i Artikel 6(1) i GDPR.

    4. Databehandlingens varaktighet

     Dina personliga data som överförts till Webbplatsen behålls under perioden under vilken alla Uppdateringar eller Produkter är tillgängliga och stöds av NNG, eller tills du annullerar ditt konto eller drar tillbaka ditt medgivande.

     Oavsett det ovanstående, ska NNG omedelbart radera dina personliga data om du specifikt begär radering av dessa eller drar tillbaka ditt medgivande och det inte finns någon giltig laglig grund för databehandling. Om Användaren drar tillbaka sitt medgivande, påverkar detta inte lagenligheten av databehandling baserat på hans/hennes medgivande och som utförts före ett sådant tillbakadragande.

    5. Partners i rollen som personuppgiftsansvariga

     1. Användarnas personuppgifter överförs till Partnern (t. ex. Mazda Europe) i händelse av att Användare prenumererar på den europeiska Webbplatsen eller registrerar sig i Toolbox med hjälp av en europeisk Enhet. Partnern agerar som personuppgiftsansvarig för personuppgifter som överförs till Partnern av NNG. Partnern behandlar personuppgifterna för Mazda-företagens räkning, enligt vad som anges i bilaga A till Policyn och lagrar personuppgifterna inom EES-området. Partnern kommer att fungera som databehandlare för respektive Mazda-företag och dela personuppgifter för Användaren med respektive Mazda-företag som anges i bilaga A där Enheten ursprungligen såldes, allt för att ge Användaren service av god kvalitet och det senaste tillgängliga Innehållet för Enheten. Sådan databehandling kommer att ske på grund av det rättsliga förhållandet mellan Partnern och respektive Mazda-företag.

     2. Partnern kvalificerar sig som personuppgiftansvarig för personuppgifter som överförs till denne, och sådana uppgifter behandlas av Partnern i enlighet med bestämmelserna i dennes integritetspolicy (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/. Databehandling som utförs av Partnern, dvs ytterligare överföring av personuppgifter inom Mazda-gruppen, omfattas inte av denna policy.

     3. NNG bearbetar inte och ska därför inte hållas ansvarsskyldiga för dessa ytterligare data, vilka du tillhandahöll under användningen av tjänsten på Partnerns webbplats eller något annat Mazda-företag.

     4. Efter överföringen av personliga data så som beskrivs i avsnitt 2.4.2,2, är Partners direkt ansvarsskyldig för bearbetningen av sådana data. Skulle något anspråk uppstå som är relaterat till databearbetningen skall Användaren från och med detta datum rikta sådana anspråk direkt till Partnern.

   3. Behandling av data tillhandahållen av Användaren för att erhålla nyhetsbrev

    1. Syftet med databehandling

     NNG skickar nyhetsbrev för att informera Användaren om nya Produkter och kampanjer eller andra marknadsföringsaktiviteter. För att kunna förse dig med personanpassade nyhetsbrev som är relevanta för dig och din(a) registrerade Enhet(er) samt öka din användarupplevelse och -tillfredsställelse, använder NNG Profileringstekniker med inblandning av salesforce.com EMEA Limited som dataprocessor, för att få information om din Enhet och den geografiska region där din Enhet är belägen.

    2. Omfattningen av Användarens behandlade personliga data

     • Användarens namn;
     • användarens e-postadress.

     Data behandlad i Profileringssyften:

     • Användarens interagerande med det levererade e-postmeddelandet (dvs huruvida meddelandet öppnades, hur många gånger adressaten klickade på det, huruvida adressaten läste hela meddelandet)
     • Studsfrekvensen hos nyhetsbreven som skickades till Användaren;
     • Enhetens OS och OS-version;
     • typ och version av Användarens e-postklient;
     • typ av Enhet (inklusive Enhetens tillverkare, huruvida Enheten räknas som en telefon eller ej, skärmupplösning);
     • IP-adress och geografiska lokaliseringsdata (dvs lands-/regioninformation).
    3. Laglig grund för databehandling

     Data behandlas i enlighet med GDPR och alla relevanta lokala lagar.

     Den lagliga grunden för databehandling är

     • Användarens uttryckliga medgivande i enlighet med punkt a) i Artikel 6(1) i GDPR samt
     • avsnitten 6(1) och (2) i 2008 års lag XLVIII om grundläggande krav för och vissa begränsningar avseende kommersiell reklamverksamhet (”Annonseringslagen”).

     Användaren kan prenumerera på NNG:s nyhetsbrev antingen på Webbplatsen eller också i Toolbox genom att markera lämplig kryssruta. Användaren kan dra tillbaka sitt medgivande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till NNG från det e-postkonto som han/hon inte längre vill ha som mottagare av nyhetsbrev framöver, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till NNG:s postadress (det registrerade kontoret) som specificerats i avsnitt 1. Användaren kan också när som helst säga upp prenumerationen (välja bort) genom att följa instruktionerna i nyhetsbrevet.

     Observera att avslutande av prenumerationen på nyhetsbrevet inte påverkar lagenligheten av databehandling baserat på ditt medgivande och som utförts före ett sådant tillbakadragande, samt att avslutande av prenumeration på nyhetsbrev inte är lika med att annullera ditt konto.

    4. Varaktighet av databehandling och prenumeration på nyhetsbrev

     1. Dina personliga data som överförts till Webbplatsen och Toolbox behålls under perioden under vilken Uppdateringen är tillgänglig och din Enhet stöds av NNG, eller tills du avbryter prenumerationen på nyhetsbrevet.

     2. Användaren kan prenumerera på NNG:s nyhetsbrev i Toolbox. Genom att markera lämplig kryssruta ger Användaren frivilligt sitt medgivande till att NNG emellanåt skickar honom/henne ett nyhetsbrev. NNG kan skicka personanpassade nyhetsbrev till Användaren, baserat på data som behandlats i enlighet med denna Policy.

     3. Användaren kan dra tillbaka sitt medgivande när som helst genom att skicka ett e-postmeddelande till NNG från det e-postkonto som han/hon inte längre vill ha som mottagare av nyhetsbrev framöver, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till NNG:s adress som specificerats i avsnitt 1. Användaren kan också när som helst säga upp prenumerationen (välja bort) genom att följa instruktionerna i nyhetsbrevet.

     4. Observera att NNG när som helst kan besluta om att sluta skicka ut nyhetsbrev, utan föregående meddelande, ytterligare ansvarsskyldighet eller åtagande av något slag.

  5. Dataprocessor

   1. Databehandling som är relaterad till utskick av nyhetsbrev

    1. För utskick av nyhetsbrev till Användarna samarbetar NNG med en dataprocessor som tillhandahåller tjänster för marknadsföring via e-post. Dataprocessorn tillhandahåller NNG ett onlinesystem (hädanefter benämnt ”Systemet”), genom vilket NNG kan hantera utskicken av nyhetsbrev till Användarna. Dataprocessorn har inte åtkomst till innehållet som NNG överför till Systemet.

    2. För att förbättra användarupplevelsen används Systemet i följande syften:

     • lagrar Användarens personliga data
     • skickar e-postmeddelanden till Användaren
     • analyserar Användarens interagerande med det levererade e-postmeddelandet (i synnerhet huruvida meddelandet öppnades, hur många gånger adressaten klickade på det, huruvida adressaten läste hela meddelandet)
     • analyserar studsfrekvensen (t ex de fall i vilka e-postadressen är ogiltig eller e-postmeddelandet listats som skräppost);
     • Samlar in data om Användarens registrerade Enhet och dess geografiska lokalisering (OS och OS-version av Enheten; typ och version av Användarens e-postklient; typ av Enhet (inklusive tillverkare av Enheten, huruvida Enheten räknas som telefon eller ej, skärmupplösning); IP-adress och geografiska lokaliseringsdata (dvs lands-/regioninformation)).
    3. Användardata som listats i avsnitt 2.4.3.2 lagras både i Systemet och på NNG:s server.

     Namnet på NNG:s dataprocessor: salesforce.com EMEA Limited
     Adressen till dataprocessorn: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, Storbritannien
     Webbplats: https://www.salesforce.com
     Kontaktinformation: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Cookies

   1. NNG informerar dig härmed om att om du hämtar vissa delar av Webbplatsen och Toolbox, kommer små datafiler (”Cookies”) automatiskt att sändas till din Enhet från webbservern. I vissa fall kan dessa datafiler anses vara personliga data enligt den ungerska integritetslagen. Dessa datafiler är nödvändiga för korrekt handhavande av Webbplatsen och Toolbox och används för att samla in anonym information om Användarens besök på Webbplatsen eller i Toolbox.

   2. Användaren kan acceptera eller neka Cookies från fall till fall, eller neka alla Cookies genom att justera sina webbläsarinställningar. Få information om hur man gör detta och lär dig mer om Cookies genom att besöka: https://www.youronlinechoices.eu/. Om Användaren väljer att neka alla Cookies, kommer åtkomsten till vissa Webbplatssidor eller funktioner i Toolbox att vara begränsad.

  7. Typ av Cookie Syftet med Cookies Laglig grund för databehandling Lagringsperiod för Cookies
   Google Analytics Webbplatsen och Toolbox använder verktyget Google Analytics för att samla in och analysera information om hur Användaren använder Webbplatsen och Toolbox. Vi använder denna information för att sammanställa rapporter och få hjälp att förbättra Webbplatsen och Toolbox. Data samlas in på ett anonymt sätt, inklusive antalet Användare av Webbplatsen och Toolbox, varifrån Användare har kommit in på Webbplatsen eller Toolbox samt vilka sidor de har besökt inom Webbplatsen eller Toolbox. Insamlade data kan inte spåras tillbaka till Användaren. För ytterligare information om Googles integritetspolicy, klicka här. Användarens medgivande. Google Analytics Cookies skapas så snart Användaren besöker en webbplats på vilken en giltig Google Analytics-spårkod är installerad. Cookies sparas i Användarens webbläsare under maximalt 2 år från ovanstående datum. Klicka här för att få ytterligare information.
   Google AdWords (Google remarketing) Tredjepartstjänstleverantörer, inklusive Google, sparar tidigare besök som en Användare gjort på Webbplatsen och i Toolbox och använder denna information för att visa NNG:s annonser för Användaren på webbplatserna hos Googles partners.
   När du besöker Webbplatsen och Toolbox, skickar vi en eller flera Cookies som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) till din dator för att unikt identifiera din webbläsare. Googles remarketing-cookies används i Google AdWords. Cookies som tillhandahålls av Google kommer ihåg antalet och tidpunkterna för besöken på Webbplatsen och i Toolbox, såväl som undersidorna som Användaren visar under bläddringen på Webbplatsen och i Toolbox. Registrerade data lagras anonymt.

   Användaren kan blockera Google remarketing-cookies på undantagssidan som är avsedd att stänga av cookies under Googles annonsinställningar, och kan också blockera tredjepartscookies på undantagssidan Network Advertising Initiative.
   Användarens medgivande. AdWords-cookies upphör gälla 90 dagar efter att Användaren besökte Webbplatsen eller Toolbox.
   Klicka här för att få ytterligare information.
   Sessions-ID Sessionscookies gör att Användaren blir igenkänd på Webbplatsen och i Toolbox.
   Det vanligaste exemplet på denna funktion är kundvagnsfunktionen i Toolbox. När Användaren besöker en sida i en katalog och väljer några artiklar kommer sessionscookien ihåg detta val så att kundvagnen har dessa artiklar markerade när Användaren ska checka ut.
   Användarens medgivande. Informationen sparas till den nuvarande sessionens slut. Efter detta är den insamlade informationen inte längre tillgänglig.
  8. Datasäkerhet

   1. NNG iakttar alla tillämpliga bestämmelser rörande säkerhet hos personliga data. Därför implementerar både NNG och deras auktoriserade dataprocessor lämpliga tekniska och organisatoriska mått och steg för att skydda personliga data, samt upprättar adekvata procedurregler för att följa villkoren i Integritetspolicyn angående sekretess och säkerhet vid databehandling.

   2. Dataprocessorn efterföljer kraven på ett hanteringssystem för informationssäkerhet (information security management system, ISMS) som specificerats av den internationella standarden ISO 27001, och uppfyller kriterierna för ISO 27018. Dataprocessorn har erhållit ISO 27001/27018-certifiering för sin ISMS från en oberoende tredje part.

  9. Rättigheter och rättsmedel

   1. All personlig information som du tillhandahåller NNG måste vara sanningsenlig, fullständig och korrekt på alla sätt. Du godtar att utan dröjsmål meddela oss om alla ändringar i din personliga information via NNG:s e-postadress som specificerats i avsnitt 1.

   2. Användaren kan utöva följande rättigheter rörande NNG:s databehandlingsaktiviteter:

    • Begära information om bearbetningen av hans/hennes personliga data;
    • Begära korrigering av hans/hennes personliga data
    • Begära borttagning av hans/hennes personliga data eller begränsning av behandlingen av hans/hennes personliga data;
    • Invända mot NNGs databehandling;
    • Begära databärbarhet.
   3. Du har rätt att begära information om data som är relaterade till dig och som utförs av NNG, i synnerhet information om var personliga data som är relaterade till dig är lagrade; källorna som de har erhållits från; syftet, grunderna och varaktigheten av behandlingen; om dina personliga data har gjorts tillgängliga för andra, den lagliga grunden och mottagarna; samt alla dataskyddsincidenter som är i relation med dina personliga data genom att skicka ett e-postmeddelande eller brev till e-post- eller postadressen (registrerat kontor) som specificerats i avsnitt 1. NNG ska tillhandahålla skriftlig information om behandlingen av dina personliga data inom 1 månad efter att din begäran har mottagits. Du kan också begära korrigering av dina personliga data.

   4. Du har också rätt att begära en strukturerad, allmänt använd och maskinläsbart formaterad kopia av dina personliga data som NNG behandlar enligt villkoren som beskrivs i Artikel 20 i GDPR.

    Du har rätt att överföra dina personliga data till en annan kontroller eller, där det är tekniskt genomförbart, begära att NNG överför dina personliga data direkt till en annan kontroller så som specificerad i Artikel 20 i GDPR.

   5. Om dina personliga data inte stämmer, kan du begära att NNG korrigerar sådana data, förutsatt att korrekta data står till NNG:s förfogande.

   6. Dina personliga data ska tas bort på din begäran i enlighet med tillämpliga lagar. Din begäran om databorttagning kan skickas till NNG via e-post- eller postadressen (registrerat kontor) som specificerats i avsnitt 1. NNG ska ta bort alla lagrade personliga data i enlighet med denna Policy genom att förmörka dina personliga data genom att göra dem anonyma på ett permanent och ickereversibelt sätt.

   7. Du är härmed informerad om att dina data inte kommer att raderas om behandlingen av dessa erfordras av lagen eller andra undantag som gäller under tillämplig lag.

   8. Du har rätt att erhålla begränsning i behandlingen från NNG i följande fall:

    1. du tror att dina behandlade personliga data inte är korrekta, vilket under en period möjliggör för NNG att verifiera korrektheten av dina personliga data;

    2. behandlingen är olaglig och du motsätter dig raderingen av dina personliga data. Då har du rätt att istället begära begränsning av deras användning;

    3. NNG behöver inte längre dina personliga data i syfte att behandla dem, men du begär att NNG ska fortsätta behandlingen för upprättandet, utövandet eller försvaret av dina lagliga anspråk;

    4. du har motsatt dig behandling. För en period inväntas verifieringen om huruvida NNG:s lagliga grunder överrider dina.

   9. Du har när som helst rätt att motsätta dig behandlingen av dina personliga data som är föremål för vissa omständigheter under tillämpliga lagar. Du kan separat motsätta dig behandlingen av dina personliga data i direkta marknadsföringssyften, inklusive Profilering, så som häri beskrivs. I detta fall skall NNG inte längre behandla dina personliga data såvida inte NNG uppvisar övertygande lagliga orsaker till behandlingen vilka åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen är nödvändig för upprättandet, utövandet eller försvarandet av lagliga anspråk.

   10. Du kan framföra klagomål om hur din personliga information behandlas till den Nationella myndigheten för dataskydd och informationsfrihet (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; adress: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. postadress: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefon: +36-1-391-1400 Fax: +36-1-391-1410; e-post: ugyfelszolgalat@naih.hu) eller till dataskyddsmyndigheten i ditt hemland eller uppehållsland.

   11. Oberoende av framförandet av ett klagomål till NAIH, kan du vända dig till domstol i enlighet med villkoren i Integritetspolicyn om det skett ett intrång i dina rättigheter. Efter ditt beslut kan proceduren startas i domstol i den jurisdiktion där du har din hemadress eller en tillfällig adress. Innan en lagsökning initieras, kan det vara av god nytta att diskutera klagomålet med NNG.

   12. Dina detaljerade rättigheter och rättsmedel styrs av underavsnitten 15–21 i GDPR.

  10. Kontakta NNG

   Vi sätter stort värde på dina åsikter. Om du har några kommentarer, frågor eller önskar erhålla mer information om databehandling hos NNG, ber vi dig att skicka ett e-postmeddelande till e-post- eller postadressen som specificerats i avsnitt 1. Vi kommer att hantera den översända informationen med sekretess. Vår representant kommer att kontakta dig inom en rimlig tidsrymd.

Bilaga A

Lista över Mazda-företag som på uppdrag av Partner tar emot och behandlar personuppgifter

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i Tyskland, som har sitt kontor på Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Tyskland, och är registrerat i Kölns handelsregister under nummer HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, ett företag organiserat och befintligt enligt lagarna i Frankrike, som har sitt kontor säte på 34 Rue de La Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Frankrike, och är registrerat i Versailles handelsregister under nummer 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i Spanien, med sitt kontor på C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Spanien, och registrerat i Madrids handelsregister under nummer Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i Österrike, med sitt kontor på Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Österrike, och registrerat i Klagenfurts handelsregister under nummer FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i Italien, som har sitt kontor på Viale A. Marchetti 105, 00148 Rom, Italien, och är registrerat i Roms handelsregister under nummer 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i Portugal, som har sitt kontor på Avenida José Malhoa, N º 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lissabon, Portugal, och är registrerat i Lissabons handelsregister under Matricula N ° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i Schweiz, med sitt kontor på Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Schweiz, och är registrerat i Genéves handelsregister under nummer No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i England och Wales, med sitt kontor på Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Storbritannien, och registrerat i Birminghams handelsregister under nummer 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, en division av Mazda Motor Logistics Europe N.V., som har sitt kontor på Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgien, och är registrerat i Mechelens handelsregister under nummer 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europa NV Mazda Motor Danmark, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor på Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Danmark och är registrerat i Köpenhamns handelsregister under nummer CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europa NV Mazda Motor Ireland, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor säte i Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Irland och är registrerat i Dublins handelsregister under nummer Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor i Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nederländerna, och är registrerat i Amsterdams handelsregister under nummer 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor i Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norge och är registrerat i Brønnøysunds handelsregister under nummer 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor på Faktorvägen 9, 434 37 Kungsbacka, Sverige och är registrerat i Sundsvalls handelsregister under nummer 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europa Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor på ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Polen, och är registrerat i Warszawas handelsregister under nummer KRS N ° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor i Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovakien, och är registrerat i Bratislavas handelsregister under nummer 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, en division av Mazda Motor Logistics Europe NV, som har sitt kontor i Türkova 2319/5b, 14900 Prag 4, Tjeckien, och är registrerat i Prags handelsregister under nummer 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., som har sitt kontor i Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Kroatien, och är registrerat i Zagrebs handelsregister under nummer 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., som har sitt registrerade kontor på Infopark setany 1., 1117 Budapest, Ungern, och är registrerat i Budapests handelsregister under nummer Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., som har sitt kontor i Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovenien, och är registrerat i Ljubljanas handelsregister under nummer 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, ett bolag organiserat och befintligt enligt lagarna i Belgien, som har sitt kontor på Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgien, och är registrerat i Belgiens handelsregister under nummer 0406.024.281