Ak používate systém macOS a v budúcnosti by ste chceli aktualizovať mapy, odstráňte predchádzajúcu aplikáciu Toolbox a následne si stiahnite najnovšiu verziu z tohto miesta.

Stiahnutie


Zhrnutie zásad ochrany osobných údajov

Tento dokument je krátkym zhrnutím Pravidiel ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá“). Podrobnejšie informácie o spracovaní údajov nájdete v úplnej verzii Pravidiel dostupných nižšie. Upozorňujeme, že iba úplná verzia týchto Pravidiel sa považuje za úplnú a primeranú informáciu. Účelom tohto zhrnutia je len poskytnúť ucelenejšie informácie na pochopenie týchto Pravidiel.

Účel spracovania údajov Poskytovanie prístupu k Obsahu a Aktualizáciám, na ktoré má Používateľ nárok, a poskytovanie možnosti uskutočniť kúpu registráciou na Stránke a v aplikácii Toolbox (alebo prostredníctvom ľubovoľného iného kanála od spoločnosti NNG)

Relevantná časť týchto Pravidiel: 1.4.2
Spolupráca s Partnermi s cieľom informovať Používateľa o dostupnom Obsahu a Aktualizáciách, na ktoré má Používateľ nárok

Relevantná časť týchto Pravidiel: 2.4.2
Odosielanie informačných bulletinov

Relevantná časť týchto Pravidiel: 2.4.3
Správca údajov
 • NNG
 • NNG
 • Partner.
 • NNG
Rozsah spracovávaných údajov
 1. Spracovávané informácie týkajúce sa registrácie Používateľa:
  • Používateľské meno,
  • e-mailová adresa Používateľa,
  • krajina,
  • aktivity používateľa.
 2. Spracovávané informácie týkajúce sa rozpoznania SD karty:
  • značka a model na identifikáciu zariadenia,
  • SWID (ID vytvorené z VIN čísla pomocou jednosmernej hash funkcie),
  • číslo IMEI (medzinárodné identifikačné číslo mobilného zariadenia),
  • verzia softvéru,
  • dátum prvého použitia (čas prvého nájdenia GPS polohy hlavného navigačného zariadenia),
  • VIN.
 • VIN,
 • dátum poslednej Aktualizácie,
 • verzia Aktualizácie,
 • dátum prvého použitia (čas prvého nájdenia GPS polohy hlavného navigačného zariadenia),
 • začiatok a exspirácia obdobia Mapcare.
 • Používateľské meno,
 • e-mailová adresa Používateľa.
 • údaje spracovávané pomocou funkcie automatického spracovania:
  • aktivity Používateľa v doručených informačných bulletinoch (najmä či bol e-mail otvorený, koľkokrát naň adresát klikol, či adresát prečítal celý e-mail) a miera návratu z e-mailov,
  • OS a verzia OS zariadenia, na ktorom bol otvorený informačný bulletin,
  • typ a verzia e-mailového klienta Používateľa,
  • typ zariadenia (vrátane výrobcu zariadenia, či sa zariadenie hlási ako telefón, rozlíšenie obrazovky),
  • IP adresa a geografické údaje o zariadenia (t. j. informácie o krajine/regióne).
Právny základ
 • Súhlas používateľa.
 • Súhlas používateľa.
 • Súhlas používateľa.
Dĺžka spracovania údajov
 • Obdobie, počas ktorého je k dispozícii Aktualizácia a podpora spoločnosti NNG, prípadne kým Používateľ nezruší svoj účet alebo neodvolá svoj súhlas.
 • Obdobie, počas ktorého je k dispozícii Aktualizácia (a podpora spoločnosti NNG), prípadne kým Používateľ nezruší svoj účet alebo neodvolá svoj súhlas.
 • Obdobie, počas ktorého je k dispozícii Aktualizácia a podpora spoločnosti NNG, prípadne kým sa Používateľ neodhlási z odberu informačných bulletinov.
Spracovateľ údajov

 • SalesForce.com
Prenos údajov
Spoločnosť NNG môže preniesť nasledujúce údaje Používateľa na Partnera buď v rámci EHP, alebo do regiónu Severnej Ameriky (t. j. do USA a Kanady) v závislosti od toho, na ktorú regionálnu webovú stránku (EHP alebo NA) sa zákazník prihlásil, alebo ktoré Zariadenie (EHP alebo NA) zákazník používa pri registrácii/prihlásení do aplikácie Toolbox.

 • VIN,
 • dátum poslednej Aktualizácie,
 • verzia Aktualizácie,
 • exspirácia obdobia Mapcare.

Pozrite si podrobný opis takéhoto prenosu údajov v oddiele 2.4.2 týchto Pravidiel.

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) boli pôvodne uverejnené 28. februára 2019. Tieto revidované Zásady boli uverejnené 30. novembra 2019.

 1. VYMEDZENIE POJMOV

  Výrazom Online služby sa označujú služby založené na polohe (vyhľadávanie, dopravné informácie, ceny palív, informácie o počasí atď.), ktoré vyžadujú určitú formu online pripojenia na Zariadení (dátový prístup prostredníctvom SIM karty alebo Bluetooth spojenia, bezdrôtový internetový prístup, prijímač signálu TMC a pod.).

  Výrazom Obsah sa označujú mapy, body záujmu, 3D obsah, hlasy, jazykové súbory a ďalší obsah súvisiaci s navigáciou, ktorý môžete nahrať a používať na svojom Zariadení pomocou Softvéru.

  Výrazom Cookie sa označuje malý textový súbor uložený na váš pevný disk webovým serverom, ktorý používa Stránka a aplikácia Toolbox podľa zásad uvedených v časti Súbory cookies.

  Výrazom Zariadenie sa označuje SD karta poskytovaná Partnerom spoločne s navigačným systémom zabudovaným vo vozidle.

  Bezplatný produkt znamená Aktualizácie, Obsah a Online služby, ktoré má Používateľ právo využívať bezplatne počas obdobia Mapcare.

  GDPR znamená Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb ohľadom spracovania osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov, ktorým sa ruší Smernica 95/46/EHS.

  Obdobie Mapcare znamená obdobie, kedy je dostupný Bezplatný produkt, prístupný pre Používateľa (zvyčajne ide o trojročné obdobie).

  Výrazom NNG sa označuje spoločnosť NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Registrované sídlo: H-1037 Budapešť, Szépvölgyi út 35-37, Maďarsko
  Registrový súd: Krajský súd v hlavnom meste Budapešť (Fővárosi Törvényszék)
  Registračné číslo spoločnosti: 01-09-891838
  Daňové identifikačné číslo: 13357845-2-44
  E-mailová adresa: unsubscribe@nng.com

  Výrazom Partner sa označuje nasledujúca právnická osoba Mazda:

  • Spoločnosť Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Nemecko)

  Výrazom Produkt sa označujú Aktualizácie, Obsah a Online služby. Výrazom Softvér sa označuje navigačný softvér bežiaci na Zariadení.

  Profilovanie znamená automatizované spracovanie osobných údajov uvedené v bode 2.4.2.2 s cieľom poskytnúť Používateľovi personalizované informačné bulletiny relevantné pre Používateľa a jeho registrované Zariadenie, aby sa zvýšila spokojnosť a uspokojenie Používateľa.

  Stránka označuje webovú stránku https://mazda.welcome.naviextras.com/.

  Výrazom Softvér sa označuje navigačný softvér bežiaci na Zariadení.

  Výrazom Toolbox sa označuje bezplatný softvérový nástroj pre PC a OSX, ktorý sa používa na sťahovanie Aktualizácií a Produktov zo serverov spoločnosti NNG a ich nahrávanie do Zariadenia.

  Výrazom Aktualizácie sa označujú aktualizácie Obsahu a Softvéru (ktoré sú k dispozícii bezplatne na určité obdobie a potom za poplatok), ktoré poskytol výrobca vášho Zariadenia alebo vývojár Softvéru a ktoré prinášajú ďalšie funkcie, nové verzie Obsahu alebo opravu známych problémov Softvéru.

  Výrazom Používateľ alebo „vy“ sa označuje registrovaný návštevník Stránky a/alebo aplikácie Toolbox.

  Výrazom Aktivita používateľa sa označujú údaje o polohe a správaní (výber jazyka v aplikácii Toolbox alebo na Stránke, produkty umiestnené v košíku Používateľa), história prehliadania stránok, modely používania (frekvencia/vzory prihlásenia za účelom vyšetrovania podvodu, zneužitia aplikácie Toolbox alebo webovej stránky).

  VIN (identifikačné číslo vozidla) znamená jedinečné sériové číslo vozidla.

 2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  1. Účel tohto dokumentu

   Tieto Pravidlá stanovujú podmienky a ustanovenia týkajúce sa spracovania osobných informácií o subjekte (ďalej len „Používateľ“ alebo „Vy“). Tieto podmienky si pozorne prečítajte.

  2. Dostupnosť a aktualizácia tohto dokumentu

   Spoločnosť NNG si vyhradzuje právo jednostranne a kedykoľvek zmeniť tento dokument. Odporúčame vám, aby ste občas navštívili Stránku a aplikáciu Toolbox, aby ste získali najnovšie informácie. Získate aj informácie o tom, či sa tieto Pravidlá menia v prípade významných zmien (napr. právny základ spracovania, rozsah spracovávaných údajov, osoba spracovávajúca údaje) Pravidiel.

  3. Správca údajov

   1. Údaje zadané na Stránke alebo do aplikácie Toolbox spracováva spoločnosť NNG.

   2. Poskytnuté údaje sú prístupné nasledujúcim osobám:

    • zamestnanci spoločnosti NNG a manažéri, ktorí sa podieľajú na zbere údajov,
    • IT špecialisti, ktorí vykonávajú rôzne IT úlohy súvisiace s prevádzkou a údržbou počítačového systému NNG ako súčasť svojej úlohy v spoločnosti NNG v súvislosti s plnením svojich povinností súvisiacich s účelom týchto Pravidiel.
   3. Pokiaľ ide o údaje opísané v časti 2.4.2.2 týchto Pravidiel, spoločnosť NNG aj Partner sa považujú sa správcov údajov podľa opisu v časti 2.4.2.5.

  4. Spracovanie údajov

   1. Spracovanie údajov poskytnutých Používateľom počas registrácie na Stránke alebo v aplikácii Toolbox

    1. Účel spracovania údajov

     1. Poskytovanie aktualizácií

      Ak si Používateľ želá prevziať alebo zakúpiť Produkt, musí sa zaregistrovať v aplikácii Toolbox. Registráciou v aplikácii Toolbox Používateľ výslovne a dobrovoľne súhlasí s tým, aby spoločnosť NNG spracovávala jeho/jej osobné údaje v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel a zákona o ochrane údajov.

      Proces vykonávania Aktualizácie je nasledovný: Používateľ môže manuálne vybrať SD kartu z hlavného navigačného zariadenia. Na SD karte sa nachádzajú všetky informácie, ktoré sú potrebné na vykonanie Aktualizácie. Používateľ vloží SD kartu do počítača a spustí aplikáciu Mazda Toolbox. Pomocou aplikácie Mazda Toolbox sa na server spoločnosti NNG odošlú z Aplikácie informácie, ktoré sú uvedené v časti 2.4.1.2, písmena b).

     2. Správa registrácie na Stránke a údržba účtu Používateľa.

      Ak si Používateľ želá prevziať alebo zakúpiť Produkt, musí si prevziať aplikáciu Toolbox prostredníctvom odkazu dostupného na Stránke a zaregistrovať sa v aplikácii Toolbox.

    2. Rozsah spracovávaných osobných údajov Používateľa, ktoré poskytol počas registrácie na Stránke a v aplikácii Toolbox a počas používania aplikácie Toolbox:

     1. Spracujú sa nasledujúce informácie týkajúce sa registrácie Používateľa:

      • Používateľské meno,
      • e-mailová adresa Používateľa,
      • krajina trvalého alebo prechodného pobytu,
      • aktivity používateľa.
     2. Spracujú sa nasledujúce informácie týkajúce sa rozpoznania SD karty:

      • značka a model na identifikáciu zariadenia,
      • SWID (ID vytvorené z VIN čísla pomocou jednosmernej hash funkcie),
      • číslo IMEI (medzinárodné identifikačné číslo mobilného zariadenia),
      • verzia softvéru,
      • dátum prvého použitia (čas prvého nájdenia GPS polohy hlavného navigačného zariadenia),
      • VIN.
    3. Právny základ spracovania údajov

     Údaje sú spracovávané v súlade s GDPR a všetkými príslušnými miestnymi zákonmi.

     Právnym základom pre spracovanie údajov je výslovný súhlas Používateľa vyjadrený podľa časti 6 odseku 1 písmena a) GDPR.

    4. Dĺžka spracovania údajov

     Vaše osobné údaje zadané na Stránke a v aplikácii Toolbox zostanú zachované počas obdobia, kým sú k dispozícii akékoľvek Aktualizácie alebo Produkt a podpora spoločnosti NNG, alebo kým nezrušíte svoj účet alebo neodvoláte svoj súhlas.

     Bez ohľadu na vyššie uvedené, spoločnosť NNG bezodkladne odstráni vaše osobné údaje, ak výslovne požiadate o ich vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas a neexistuje platný právny základ pre spracovanie údajov. Ak Používateľ odvolá svoj súhlas, neovplyvní to zákonnosť spracovania údajov na základe jeho/jej súhlasu vykonaného pred daným odvolaním.

   2. Spolupráca s Partnerom s cieľom informovať Používateľa o dostupnom Obsahu a Aktualizáciách, na ktoré má Používateľ nárok

    1. Účel spracovania údajov

     Spoločnosť NNG odosiela Partnerovi údaje definované v časti 2.4.2.2 na nasledujúci účel:

     Po zakúpení vozidla je Používateľ oprávnený (i) počas obdobia Mapcare preberať Aktualizácie a nový Obsah bez dodatočného poplatku a (ii) po ukončení obdobia Mapcare za poplatok.

     Keďže technickým poskytovateľom Aktualizácií je spoločnosť NNG, niektoré informácie sú k dispozícii len pre spoločnosť NNG (napríklad, či Používateľ už aktualizoval Obsah). Z tohto dôvodu a s cieľom poskytovať Používateľovi službu v dobrej kvalite a zabrániť odosielaniu upozornení Používateľovi, ktorý si už prevzal nový Obsah, spoločnosť NNG poskytuje Partnerovi údaje opísané v časti 2.4.2.2. Partner využíva odoslané osobné údaje na informovanie Používateľa o nových Produktoch počas obdobia Mapcare a po ňom.

    2. Rozsah spracovávaných údajov:

     Spoločnosť NNG odosiela Partnerom nasledujúce informácie:

     • VIN,
     • dátum poslednej Aktualizácie,
     • verzia Aktualizácie,
     • dátum prvého použitia (čas prvého nájdenia GPS polohy hlavného navigačného zariadenia),
     • začiatok a exspirácia obdobia Mapcare.

     Spoločnosť NNG a Partner spoločností Mazda (v zmysle definície nižšie) majú databázu obsahujúcu všetky príslušné čísla VIN v závislosti od krajiny Používateľa (t. j. v mieste predaja a/alebo registrácie Zariadenia). Vyššie uvedené informácie (dátum poslednej Aktualizácie, verzia Aktualizácie, kód poukážky) sú údaje generované v systéme NNG a možno ich zistiť porovnaním dvoch databáz s číslami VIN.

    3. Právny základ spracovania údajov

     Údaje sú spracovávané v súlade s GDPR a všetkými príslušnými miestnymi zákonmi.

     Právnym základom pre spracovanie údajov je výslovný súhlas Používateľa vyjadrený podľa časti 6 odseku 1 písmena a) GDPR.

    4. Dĺžka spracovania údajov

     Vaše osobné údaje zadané na Stránke a v aplikácii Toolbox zostanú zachované počas obdobia, kým sú k dispozícii akékoľvek Aktualizácie alebo Produkt a podpora spoločnosti NNG, alebo kým nezrušíte svoj účet alebo neodvoláte svoj súhlas.

     Bez ohľadu na vyššie uvedené, spoločnosť NNG bezodkladne odstráni vaše osobné údaje, ak výslovne požiadate o ich vymazanie alebo odvoláte svoj súhlas a neexistuje platný právny základ pre spracovanie údajov. Ak Používateľ odvolá svoj súhlas, neovplyvní to zákonnosť spracovania údajov na základe jeho/jej súhlasu vykonaného pred daným odvolaním.

    5. Partneri vystupujúci ako správca údajov

     1. Osobné údaje Používateľov sa prenesú k Partnerovi (t. j. spoločnosť Mazda Europe) v prípade, že sa Používatelia prihlásia na európskych webových stránkach alebo zaregistrujú v aplikácii Toolbox pomocou európskeho zariadenia. Partner koná voči osobným údajom preneseným k Partnerovi spoločnosťou NNG ako správca údajov. Partner spracováva osobné údaje v mene spoločností Mazda stanovených v Prílohe A k Zásadám a ukladá osobné údaje na území EHP. Partner bude pôsobiť ako spracovateľ údajov príslušnej spoločnosti Mazda a zdielať osobné údaje Používateľa s príslušnou spoločnosťou Mazda uvedenou v Prílohe A podľa pôvodného miesta predaja Zariadenia za účelom poskytovania služby v dobrej kvalite a najnovšieho Obsahu na Zariadení Používateľovi. Takéto spracovanie údajov sa uskutoční na základe právneho vzťahu medzi Partnerom a príslušnou spoločnosťou Mazda.

     2. Partner sa kvalifikuje ako správca údajov a prenesené osobné údaje spracováva v súlade so svojimi ustanoveniami Ochrany osobných údajov Partnera (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/). Spracovanie údajov vykonávané Partnerom, t. j. ďalší prenos osobných údajov v Skupine Mazda, nie je pokryté týmito Zásadami.

     3. Spoločnosť NNG nespracováva dané údaje, a preto nenesie zodpovednosť za ďalšie údaje, ktoré ste poskytli počas používania služby na stránkach Partnera alebo inej spoločnosti Mazda.

     4. Po odoslaní osobných údajov uvedených v časti 2.4.2.2 sú Partneri priamo zodpovední za spracovanie týchto údajov. V prípade akýchkoľvek nárokov súvisiacich so spracovaním údajov od tohto dátumu musí Používateľ takúto žiadosť adresovať priamo Partnerovi.

   3. Spracovanie údajov poskytnutých Používateľom kvôli prijímaniu informačných bulletinov

    1. Účel spracovania údajov

     Spoločnosť NNG posiela informačné bulletiny, ktoré obsahujú informácie pre Používateľa o nových Produktoch a propagačných akciách alebo iných marketingových aktivitách. Aby ste získali personalizované informačné bulletiny relevantné pre vás a vaše registrované Zariadenia a zvýšila sa spokojnosť používateľov, spoločnosť NNG používa profilovacie techniky s účasťou salesforce.com EMEA Limited ako spracovateľa údajov a prijíma informácie o vašom Zariadení a geografickej oblasti, v ktorej sa nachádza vaše Zariadenie.

    2. Rozsah spracovávaných osobných údajov Používateľa

     • Používateľské meno,
     • e-mailová adresa Používateľa.

     Údaje spracovávané na účely profilovania:

     • aktivity Používateľa v doručenej e-mailovej správe (najmä či bol e-mail otvorený, koľkokrát naň adresát klikol, či adresát prečítal celý e-mail),
     • miera návratu z informačných bulletinov odoslaných Používateľovi,
     • OS a verzia OS Zariadenia,
     • typ a verzia e-mailového klienta Používateľa,
     • typ Zariadenia (vrátane výrobcu Zariadenia, či sa Zariadenie hlási ako telefón alebo nie, rozlíšenie obrazovky),
     • IP adresa a geografické údaje o (t. j. informácie o krajine/regióne).
    3. Právny základ spracovania údajov

     Údaje sú spracovávané v súlade s GDPR a všetkými príslušnými miestnymi zákonmi.

     Právny základ spracovania údajov je

     • výslovný súhlas Používateľa vyjadrený podľa časti 6 odseku 1 písmena a) GDPR a
     • časti 6 odseku 1 a 2 zákona XLVIII z roku 2008 o základných požiadavkách a určitých obmedzeniach obchodných reklamných činností („Zákon o reklame“).

     Používateľ sa môže prihlásiť na odber informačného bulletinu spoločnosti NNG buď na Stránke, alebo v aplikácii Toolbox tým, že označí príslušné políčko. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu spoločnosti NNG, prípadne zaslaním zásielky na poštovú adresu spoločnosti NNG (registrované sídlo), ktorá je uvedená v časti 1. E-mail musí byť odoslaný z e-mailového účtu, pre ktorý si v budúcnosti Používateľ neželá prijímať informačné bulletiny. Používateľ sa tiež môže kedykoľvek odhlásiť (zrušiť odber) podľa pokynov v informačnom bulletine.

     Poznámka: Zrušenie odberu informačných bulletinov neovplyvňuje zákonnosť spracovania údajov na základe vášho súhlasu vykonaného pred takýmto odstúpením a zrušenie odberu informačného bulletinu nie je rovnocenné zrušeniu účtu.

    4. Dĺžka spracovania údajov a prihlásenie na odber informačných bulletinov

     1. Vaše osobné údaje zadané na Stránke a v aplikácii Toolbox zostanú zachované počas obdobia, kým sú k dispozícii Aktualizácie a podpora Zariadenia zo strany spoločnosti NNG, alebo kým nezrušíte odber informačného bulletinu.

     2. Používateľ sa môže prihlásiť na odber informačného bulletinu spoločnosti NNG v aplikácii Toolbox. Začiarknutím príslušného políčka dáva Používateľ dobrovoľne svoj súhlas, aby mu/jej spoločnosť NNG občas posielala informačný bulletin. Spoločnosť NNG môže Používateľovi zasielať prispôsobené informačné bulletiny založené na údajoch spracovaných v súlade s týmito Pravidlami.

     3. Používateľ môže svoj súhlas kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu spoločnosti NNG, prípadne zaslaním zásielky na adresu spoločnosti NNG, ktorá je uvedená v časti 1. E-mail musí byť odoslaný z e-mailového účtu, pre ktorý si v budúcnosti Používateľ neželá prijímať informačné bulletiny. Používateľ sa tiež môže kedykoľvek odhlásiť (zrušiť odber) podľa pokynov v informačnom bulletine.

     4. Poznámka: Spoločnosť NNG sa môže kedykoľvek rozhodnúť, že prestane posielať informačné bulletiny – bez predchádzajúceho upozornenia a následnej zodpovednosti alebo povinnosti akéhokoľvek druhu.

  5. Spracovateľ údajov

   1. Spracovanie údajov súvisiace s odosielaním informačných bulletinov

    1. Pri zasielaní informačných bulletinov Používateľom spoločnosť NNG spolupracuje so spracovateľom údajov, ktorý poskytuje e-mailové marketingové služby. Spracovateľ údajov poskytuje spoločnosti NNG online systém (ďalej len „Systém“), prostredníctvom ktorého môže spoločnosť NNG spravovať zasielanie informačných bulletinov Používateľom. Spracovateľ údajov nemá prístup k obsahu, ktorý spoločnosť NNG nahrala do Systému.

    2. S cieľom zlepšiť komfort používateľa sa systém používa na nasledujúce účely:

     • ukladanie osobných údajov Používateľa,
     • Odosielanie e-mailov Používateľovi,
     • analýza aktivít Používateľa v doručenej e-mailovej správe (najmä či bol e-mail otvorený, koľkokrát naň adresát klikol, či adresát prečítal celý e-mail),
     • analýza miery návratu (napríklad prípady, keď je e-mailová adresa neplatná alebo e-mail je uvedený v zozname spamu).
     • Zhromažďovanie údajov o registrovanom Zariadení Používateľa a jeho geografickej polohe (OS a verzia OS Zariadenia, typ a verzia e-mailového klienta Používateľa, typ Zariadenia (vrátane výrobcu Zariadenia, či sa zariadenie hlási ako telefón alebo nie, rozlíšenie obrazovky), IP adresa a geografické údaje (t. j. informácie o krajine/regióne)).
    3. Údaje Používateľa uvedené v časti 2.4.3.2 sú uložené v Systéme aj na serveri spoločnosti NNG.

     Názov spracovateľa údajov pre spoločnosť NNG: salesforce.com EMEA Limited
     Adresa spracovateľa údajov: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY Londýn, Veľká Británia
     Webová stránka: https://www.salesforce.com
     Kontaktné údaje: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Súbory cookies

   1. Spoločnosť NNG vás týmto informuje, že ak prevezmete niektoré časti Stránky a aplikácie Toolbox, webový server automaticky odošle do vášho Zariadenia malé dátové súbory („Cookies“). V niektorých prípadoch sa tieto dátové súbory môžu podľa maďarského zákona o súkromí považovať za osobné údaje. Tieto dátové súbory sú potrebné pre správnu funkciu Stránky alebo aplikácie Toolbox a slúžia na zhromažďovanie anonymných informácií o návštevách Stránky alebo spustení aplikácie Toolbox Používateľom.

   2. Používateľ môže v jednotlivých prípadoch akceptovať alebo odmietnuť používanie súborov Cookies, prípadne môže odmietnuť všetky súbory Cookies úpravou nastavení svojho prehliadača. Ak sa chcete dozvedieť postup a zistiť viac o súboroch Cookies, navštívte stránku: https://www.youronlinechoices.eu/. Ak sa Používateľ rozhodne odmietnuť všetky súbory Cookies, obmedzí sa prístup k niektorým Stránkam alebo funkciám aplikácie Toolbox.

  7. Typy súborov Cookies Účel súborov Cookies Právny základ spracovania údajov Doba uloženia súborov cookies
   Google Analytics Stránka a aplikácia Toolbox využívajú nástroje Google Analytics na zber a analýzu informácií o tom, ako Používateľ používa Stránku alebo aplikáciu Toolbox. Tieto informácie používame na vytváranie prehľadov a zlepšovanie Stránky alebo aplikácie Toolbox. Údaje sa zhromažďujú v anonymnej podobe. Zahŕňajú počet Používateľov Stránky a aplikácie Toolbox, odkiaľ používatelia prišli na Stránku a do aplikácie Toolbox a stránky, ktoré navštívili na Stránke a z aplikácie Toolbox. Zhromaždené údaje nemožno sledovať späť k Používateľovi. Podrobnejšie informácie o ochrane súkromia spoločnosti Google nájdete po kliknutí sem. Súhlas používateľa. Súbory Cookies zo služby Google Analytics sa vytvárajú hneď, ako Používateľ navštívi webovú stránku, na ktorej je nainštalovaný platný kód sledovania služby Google Analytics. Súbory Cookies sa budú ukladať v prehliadači Používateľa maximálne 2 roky od uvedeného dátumu. Podrobnejšie informácie nájdete tu.
   Google AdWords (remarketing Google) Poskytovatelia služieb tretích strán, vrátane spoločnosti Google, ukladajú informácie o predchádzajúcich využitiach Stránke a aplikácie Toolbox Používateľom a používajú ich na zobrazenie reklám spoločnosti NNG na webových stránkach partnerov spoločnosti Google, ktoré sú určené pre Používateľa.
   Keď Používateľ navštívi Stránku alebo použije aplikáciu Toolbox, pošleme do vášho počítača jeden alebo viac súborov Cookies poskytovaných spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), ktoré jednoznačne identifikujú váš prehliadač. Súbory Cookies služby remarketingu spoločnosti Google sa používajú prostredníctvom Google AdWords. V súboroch Cookies od spoločnosti Google sa zapamätá počet návštev Stránky alebo použití aplikácie Toolbox a časové údaje, ako aj vedľajšie stránky, ktoré sa zobrazili Používateľovi pri prehliadaní Stránky alebo aplikácie Toolbox. Zaznamenané údaje sa ukladajú anonymne.

   Používateľ môže zablokovať súbory Cookies služby remarketingu spoločnosti Google na stránke určenej na vypnutie súborov Cookies v časti nastavení reklám Google. Používateľ môže tiež zablokovať súbory Cookies tretích strán na stránke určenej na odhlásenie iniciatívy Network Advertising Initiative.
   Súhlas používateľa. Súbory Cookies služby AdWords exspirujú 90 dní od momentu, kedy Používateľ navštívil Stránku alebo použil aplikáciu Toolbox.
   Podrobnejšie informácie nájdete tu.
   ID relácie Súbory Cookies pre reláciu umožňujú rozpoznať Používateľa v rámci Stránky a aplikácie Toolbox.
   Najčastejší príklad tejto funkcie je nákupný košík v aplikácii Toolbox. Keď Používateľ navštívi jednu stránku katalógu a vyberie si niektoré položky, súbor Cookies pre reláciu si zapamätá výber tak, aby pri prístupe Používateľa k pokladni nákupný košík obsahoval zvolené položky.
   Súhlas používateľa. Informácie sa ukladajú až do konca relácie. Zhromaždené informácie následne nebudú k dispozícii.
  8. Bezpečnosť údajov

   1. Spoločnosť NNG dodržiava všetky platné predpisy týkajúce sa bezpečnosti osobných údajov. Spoločnosť NNG a jej autorizovaný spracovateľ údajov preto vykonávajú príslušné technické a organizačné opatrenia na ochranu osobných údajov a určujú primerané procesné pravidlá na presadzovanie ustanovení Zákona o ochrane osobných údajov týkajúcich sa dôvernosti a bezpečnosti spracovania údajov.

   2. Spracovateľ údajov pracuje v súlade s požiadavkami systému riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) podľa medzinárodnej normy ISO 27001 a spĺňa kritériá normy ISO 27018. Spracovateľ údajov získal od nezávislej tretej strany certifikát ISO 27001/27018 pre svoje ISMS.

  9. Práva a opravné prostriedky

   1. Akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti NNG, musia byť vo všetkých ohľadoch pravdivé, úplné a presné. Súhlasíte s tým, že nás bez zbytočného odkladu upozorníte na všetky zmeny vašich osobných údajov prostredníctvom e-mailovej adresy spoločnosti NNG, ktorá je uvedená v časti 1.

   2. Používateľ má vo vzťahu k činnostiam spracovania údajov spoločnosti NNG tieto práva:

    • vyžiadať informácie o spracovaní svojich osobných údajov,
    • vyžiadať korekciu svojich osobných údajov,
    • vyžiadať vymazanie svojich osobných údajov alebo obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
    • vzniesť spoločnosti NNG námietky voči spracovaniu osobných údajov,
    • vyžiadať prenosnosť údajov.
   3. Máte právo požadovať informácie o spracovaní údajov vykonávané spoločnosťou NNG, najmä informácie o tom, aké osobné údaje o vás sú uložené; zdroje, z ktorých boli získané; účel, dôvod a trvanie spracovania; ak sú vaše osobné údaje sprístupnené ostatným, informácie o právnom základe a príjemcoch; a akýkoľvek incident týkajúci sa ochrany údajov vo vzťahu k vašim osobným údajom. Za týmto účelom je potrebné zaslať e-mail alebo poštovú zásielku na adresu (registrované sídlo) uvedenú v časti 1. Spoločnosť NNG poskytne písomné stanovisko o spracovaní vašich osobných údajov do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Rovnako môžete požiadať aj o opravu svojich osobných údajov.

   4. Môžete tiež požiadať o štruktúrovanú, bežne používanú a strojom čitateľnú formátovanú kópiu svojich osobných údajov, ktoré spoločnosť NNG spracováva podľa podmienok stanovených v článku 20 GDPR.

    Máte právo preniesť svoje osobné údaje inému správcovi alebo, ak je to technicky možné, môžete spoločnosť NNG požiadať o prenos svojich osobných údajov priamo inému správcovi, ako je uvedené v článku 20 GDPR.

   5. Ak sú vaše osobné údaje nepresné, môžete požiadať spoločnosť NNG o korekciu týchto údajov za predpokladu, že spoločnosť NNG má k dispozícii správne údaje.

   6. Vaše osobné údaje budú vymazané na základe vašej žiadosti v súlade s platnými zákonmi. Vašu žiadosť o vymazanie údajov možno odoslať spoločnosti NNG e-mailom alebo na poštovú adresu (registrované sídlo) uvedenú v časti 1. Spoločnosť NNG vymaže všetky uložené osobné údaje v súlade s týmito pravidlami tým, že odstráni vaše osobné údaje spôsobom, aby boli anonymné natrvalo a nezvratne.

   7. Upozorňujeme, že vaše údaje nebudú vymazané, ak ich spracovanie vyžaduje zákon alebo iné výnimky podľa platných právnych predpisov.

   8. V nasledujúcich prípadoch máte právo požadovať od spoločnosti NNG obmedzenie spracovania údajov:

    1. ak sa nazdávate, že vaše spracované osobné údaje nie sú presné, a to na obdobie, aby spoločnosť NNG mohla overiť správnosť vašich osobných údajov,

    2. ak je spracovanie nezákonné a vy namietate proti vymazaniu svojich osobných údajov, máte nárok namiesto toho požiadať o obmedzenie ich používania,

    3. ak spoločnosť NNG už nepotrebuje vaše osobné údaje na účely spracovania, ale od spoločnosti NNG požadujete, aby pokračovala v ich spracovaní kvôli ustanoveniu, výkonu alebo obrane vašich právnych nárokov,

    4. ak ste namietali voči spracovaniu počas obdobia, kým preveríte, či legitímne dôvody spoločnosti NNG prevažujú nad vašimi.

   9. Kedykoľvek máte právo vzniesť námietky voči spracovaniu svojich osobných údajov za určitých podmienok podľa príslušných zákonov – môžete samostatne namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ako je tu uvedené. V takomto prípade nebude spoločnosť NNG ďalej spracovávať osobné údaje, pokiaľ spoločnosť NNG nepreukáže presvedčivé oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré sú nadradené vaším záujmom, právam a slobode alebo ak je spracovanie nevyhnutné na vznik, výkon alebo obranu právnych nárokov.

   10. Môžete podať sťažnosť týkajúcu sa spracovania vašich osobných údajov, a to Národnému orgánu pre ochranu údajov a slobodu informácií (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – „NAIH)“; adresa: H-1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; poštová adresa: 1530 Budapešť, Pf. 5; telefón: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; email: ugyfelszolgalat@naih.hu) alebo orgánu na ochranu údajov vo vašej domovskej krajine alebo krajine vášho bydliska.

   11. Ak sú porušené vaše práva, nezávisle od podania sťažnosti orgánu NAIH sa môžete obrátiť na súd podľa ustanovení uvedených v Zákone o ochrane osobných údajov. Na základe vášho rozhodnutia sa konanie môže začať pred tribunálom, v ktorého jurisdikcii máte trvalý alebo dočasný pobyt. Pred začatím súdneho konania je vhodné prerokovať sťažnosť so spoločnosťou NNG.

   12. Podrobné informácie o vašich právach a opravných prostriedkoch sú uvedené v častiach 15 – 21 GDPR.

  10. Kontakt so spoločnosťou NNG

   Ceníme si váš názor. Ak máte akékoľvek pripomienky, otázky alebo sa chcete dozvedieť podrobnejšie informácie o spracovaní údajov v spoločnosti NNG, odošlite e-mail alebo zásielku na adresu uvedenú v časti 1. Zaslané informácie budeme spracovávať dôverným spôsobom. Náš zástupca sa vám ozve v primeranom čase.

Príloha A

Zoznam spoločností Mazda, ktoré v mene Partnera prijímajú a spracovávajú osobné údaje

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa nemeckých zákonov s registrovaným sídlom Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Nemecko a zapísaná v obchodnom registri Kolína pod číslom HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa francúzskych zákonov s registrovaným sídlom 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Francúzsko a zapísaná v obchodnom registri Versailles pod číslom 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa španielskych zákonov s registrovaným sídlom C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Španielsko a zapísaná v obchodnom registri Madridu pod číslom Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa rakúskych zákonov s registrovaným sídlom Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Rakúsko a zapísaná v obchodnom registri Klagenfurtu pod číslom FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., spoločnosť organizovaná a existujúca podľa talianskych zákonov s registrovaným sídlom Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Taliansko a zapísaná v obchodnom registri Ríma pod číslom 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa portugalských zákonov s registrovaným sídlom Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, Portugalsko a zapísaná v obchodnom registri Lisabonu pod číslom Matricula N° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa švajčiarskych zákonov s registrovaným sídlom Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Švajčiarsko a zapísaná v obchodnom registri Ženevy pod číslom No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, spoločnosť organizovaná a existujúca podľa zákonov Anglicka a Walesu s registrovaným sídlom Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Spojené kráľovstvo a zapísaná v obchodnom registri Birminghamu pod číslom 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe N.V. s registrovaným sídlom Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgicko a zapísaná v obchodnom registri Mechelen pod číslom 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Dánsko a zapísaná v obchodnom registri Kodane pod číslom CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Írsko a zapísaná v obchodnom registri Dublinu pod číslom Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Holandsko a zapísaná v obchodnom registri Amsterdamu pod číslom 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Nórsko a zapísaná v obchodnom registri Brønnøysund pod číslom 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Švédsko a zapísaná v obchodnom registri Sundsvall pod číslom 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom ul. Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Poľsko a zapísaná v obchodnom registri Varšavy pod číslom KRS N° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizačná zložka, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovensko a zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I pod číslom 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, divízia spoločnosti Mazda Motor Logistics Europe NV s registrovaným sídlom Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Česká republika a zapísaná v obchodnom registri Prahy pod číslom 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o. s registrovaným sídlom Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Chorvátsko a zapísaná v obchodnom registri Záhrebu pod číslom 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft. s registrovaným sídlom Infopark setany 1., 1117 Budapest, Maďarsko a zapísaná v obchodnom registri Budapešti pod číslom Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o. s registrovaným sídlom Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovinsko a zapísaná v obchodnom registri Ľubľany pod číslom 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV spoločnosť organizovaná a existujúca podľa belgických zákonov s registrovaným sídlom Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgicko a zapísaná v obchodnom registri Belgicka pod číslom 0406.024.281