Als u macOS gebruikt en uw kaart in de toekomst wilt bijwerken, verwijdert u de vorige versie van toepassing Toolbox en downloadt u de nieuwste versie hier.

Download


Samenvatting van het privacybeleid

Dit document omvat een korte samenvatting van het privacybeleid (hierna genoemd het ‘beleid’). U vindt meer informatie over de gegevensverwerking in de volledige versie van het beleid dat u hieronder kunt terugvinden. Merk op dat alleen de volledige versie van het beleid alle informatie bevat. Deze samenvatting heeft alleen de bedoeling om u een beter inzicht te geven in het beleid.

Waarom verwerken we gegevens? Om gebruikers toegang te geven tot de content en updates waar ze recht op hebben en om het mogelijk te maken om een aankoop te doen door zich te registreren op de website en voor de Toolbox (of eender welke andere kanalen die NNG eventueel aanbiedt)

Betreffende sectie van het beleid: 2.4.1.
Samenwerking met de partner om de gebruiker op de hoogte te brengen van de beschikbare content en updates waarop de gebruiker recht heeft

Betreffende paragraaf van het beleid: 2.4.2.
Nieuwsbrieven verzenden

Betreffende sectie van het beleid: 2.4.3
Gegevensverwerker
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Welke gegevens worden verwerkt?
 1. Verwerkte informatie die te maken heeft met de registratie van de gebruiker:
  • De naam van de gebruiker,
  • Het e-mailadres van de gebruiker,
  • Het land,
  • De activiteit van de gebruiker.
 2. Verwerkte informatie die te maken heeft met de herkenning van de SD-kaart:
  • het merk en model om het apparaat te identificeren;
  • SWID (een ID die wordt aangemaakt op basis van de VIN, met behulp van een eenzijdige hashfunctie);
  • IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity);
  • softwareversie;
  • datum eerste gebruik (het moment van de eerste GPS-oplossing van het hoofdnavigatiesysteem);
  • VIN.
 • VIN;
 • datum van de laatste update;
 • versie van de update;
 • datum eerste gebruik (het moment van de eerste GPS-oplossing van het hoofdnavigatiesysteem)
 • begin- en einddatum van Mapcare-periode.
 • De naam van de gebruiker,
 • Het e-mailadres van de gebruiker.
 • gegevens verwerkt via geautomatiseerde verwerking:
  • de interactie van de gebruiker met de afgeleverde nieuwsbrieven (met name of de e-mail werd geopend, hoe vaak de geadresseerde erop heeft geklikt, of de geadresseerde de volledige e-mail heeft gelezen) en het percentage weigeringen van de e-mail,
  • BS en BS-versie van het apparaat waarmee de nieuwsbrief is geopend;
  • het type en versie van e-mailclient van de gebruiker,
  • het soort apparaat (inclusief producent van het apparaat, of het apparaat gebruikt kan worden als telefoon, schermresolutie)
  • het IP-adres en geolocatiegegevens van het apparaat (zoals land/regio).
Wettelijke basis
 • De toestemming van de gebruiker.
 • De toestemming van de gebruiker.
 • De toestemming van de gebruiker.
Duur van de gegevensverwerking
 • De periode waarin de update beschikbaar is en wordt ondersteund NNG, of tot de gebruiker zijn/haar account opheft of zijn/haar toestemming intrekt.
 • De periode waarin de update beschikbaar is (en wordt ondersteund NNG), of tot de gebruiker zijn/haar account opheft of zijn/haar toestemming intrekt.
 • De periode waarin de update beschikbaar is en wordt ondersteund door NNG, of tot de gebruiker zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.
Gegevensverwerker

 • SalesForce.com
Gegevensoverdracht
NNG mag de volgende gegevens van de gebruiker overdragen aan een partner binnen de EER of naar de regio Noord-Amerika (d.w.z. de VS en Canada) afhankelijk van op welke regionale website (EER of NA) de klant zich aanmeldt of welk apparaat (EEA of NA) de klant gebruikt wanneer hij/zij zich aanmeldt of inlogt op de Toolbox

 • VIN;
 • datum van de laatste update;
 • versie van de update;
 • einddatum van Mapcare-periode.

Zie de gedetailleerde omschrijving van zo’n gegevensoverdracht onder sectie 2.4.2 van dit beleid.

Privacybeleid

Dit privacybeleid (hierna het "beleid" genoemd) werd oorspronkelijk gepubliceerd op 28 februari 2019. Dit herziene beleid van het origineel is gepubliceerd op 30 november 2019.

 1. DEFINITIES

  Verbonden services zijn services op basis van locaties (lokaal zoeken, verkeersinformatie, brandstofprijzen, weersberichten, enz.) die enige vorm van online connectiviteit vereisen (gegevenstoegang via SIM-kaart, Bluetooth, draadloze internettoegang, TMC-ontvanger, enz.) op uw apparaat.

  Content betekent kaarten, POI's (points of interest), 3D-content, stemmen, taalbestanden en andere content met betrekking tot navigatie die met uw software kan worden geüpload en gebruikt met uw software.

  Cookie betekent een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webserver, en door onze website en de Toolbox wordt gebruikt zoals beschreven in het deel Privacy hieronder.

  Apparaat is een SD-kaart die door de partner ter beschikking is gesteld samen met het in het navigatiesysteem ingebouwd in uw auto.

  Gratis product betekent de updates, content en verbonden services waar de gebruiker gratis recht op heeft tijdens de MapCare-periode.

  AVG is de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG van toepassing.

  Mapcare-periodebetekent de periode waarin het gratis product beschikbaar is en wordt aangeboden aan de gebruiker (normaal gesproken een periode van drie jaar).

  NNG betekent NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company

  Maatschappelijke zetel: H-1037 Boedapest, Szépvölgyi út 35-37, Hongarije
  Registratie bij de handelsrechtbank: Budapest-Capital Regional Court (Fővárosi Törvényszék)
  Bedrijfsregistratienummer: Cg.01-09-891838
  Btw-nummer: 13357845-2-44
  E-mailadres: unsubscribe@nng.com

  Partner betekent de onderstaande Mazda-entiteiten:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Deutschland)

  Product betekent updates, content en verbonden services. Software betekent de navigatiesoftware die op uw apparaat draait.

  Profilering betekent het automatisch verwerken van persoonlijke gegevens, zoals vermeld onder punt 2.4.2.2, voor het leveren van gepersonaliseerde nieuwsbrieven die relevant zijn voor de gebruiker en voor zijn/haar geregistreerde apparaat/apparaten voor een betere ervaring, en meer tevredenheid;

  Website staat voor https://mazda.welcome.naviextras.com/

  Software betekent de navigatiesoftware die op uw apparaat draait.

  Toolbox is een gratis hulpmiddel voor pc en OSX dat wordt gebruikt om gratis en betaalde updates en producten van onze servers te downloaden en deze op het apparaat te uploaden.

  Updates betekent content en software-updates (die voor een bepaalde periode gratis of tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld) die worden aangeboden door uw apparaatproducent of softwareontwikkelaar en die extra functies aanbieden, nieuw content-versies of een aantal bekende softwareproblemen oplossen.

  Gebruiker of u staat voor een geregistreerde bezoeker van de website en/of Toolbox.

  De activiteiten van de gebruiker betekent locatie- en gedragsgegevens (taalkeuze in de Toolbox/op de website, producten die in de winkelwagen van een gebruiker worden geplaatst), onsite bladerhistoriek, gebruikspatronen (frequentie, inlogpatronen om fraude en/of misbruik van de Toolbox/website te onderzoeken).

  VIN (Vehicle Identification Number) betekent het unieke serienummer van het voertuig.

 2. PRIVACYBELEID

  1. Doel van dit document

   Dit beleid zet de algemene voorwaarden uiteen van de manier waarop de persoonsgegevens van de persoon (hierna genoemd de ‘gebruiker’ of ‘u’) worden verwerkt. Lees deze algemene voorwaarden zorgvuldig door.

  2. Beschikbaarheid en aanpassingen aan dit document

   NNG behoudt zich het recht voor om dit document unilateraal op eender welk moment aan te passen. We adviseren u om de website en de Toolbox regelmatig te bezoeken voor de meest recente informatie. U zult ook geïnformeerd worden wanneer dit beleid wordt aangepast, in het geval van grote wijzigingen in het beleid (bijv. wat betreft wettelijke vereisten voor verwerking, soort verwerkte gegevens, de gegevensverwerker).

  3. Gegevensverwerker

   1. De gegevens, die in de Toolbox worden aangeleverd, worden verwerkt door NNG.

   2. De aangeleverde gegevens zijn toegankelijk voor de volgende personen:

    • De werknemers en managers van NNG die belast zijn met de gegevensverzameling;
    • IT-specialisten belast met verschillende IT-taken met betrekking tot de werking en het onderhoud van het computersysteem van NNG vanwege hun functie bij NNG betreffende het uitvoeren van hun taken geassocieerd met het doel van dit beleid.
   3. Met betrekking tot de gegevens die worden omschreven in sectie 2.4.2.2 van dit beleid, gelden zowel NNG als de partner als gegevensbeheerder zoals omschreven in sectie 2.4.2.5.

  4. Dataverwerking

   1. Verwerking van de gegeven die door de gebruiker zijn verstrekt tijdens de registratie op de Website en de Toolbox

    1. Waarom verwerken we gegevens?

     1. Om updates te verstrekken

      Indien de gebruiker een product wenst aan te kopen of te downloaden, moet hij zicht registreren in de Toolbox. Door zich te registreren in de Toolbox geeft de gebruiker NNG zijn expliciete en vrijwillige toestemming om zijn persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de voorwaarden vastgelegd in dit beleid en in de wetten betreffende de bescherming van gegevens.

      Een update wordt als volgt uitgevoerd: de gebruiker kan de SD-kaart handmatig uit het hoofdnavigatiesysteem verwijderen. De SD-kaart bevat alle informatie die nodig is om een update uit te voeren. De gebruiker plaatst de SD-kaart in de computer en start de Mazda Toolbox app op. Door de Mazda Toolbox app te gebruiken, wordt de informatie die wordt opgelijst in sectie 2.4.1.2 b) vanuit de Toolbox naar de server van NNG verzonden.

     2. Voor het beheer van de registratie op de website en het onderhoud van het account van de gebruiker.

      Als de gebruiker een product wenst te downloaden of aan te kopen, moet hij of zij zich op de Website registreren en de Toolbox downloaden via een link die op de Website beschikbaar is.

    2. Persoonsgegevens die door de persoon zijn geleverd tijdens zijn/haar registratie op de website en in de Toolbox en voor het gebruik van de Toolbox:

     1. De volgende informatie die wordt verwerkt heeft te maken met de registratie van de gebruiker:

      • De naam van de gebruiker,
      • Het e-mailadres van de gebruiker,
      • Het land van zijn permanente of tijdelijke woonplaats,
      • De activiteit van de gebruiker.
     2. De volgende informatie die wordt verwerkt heeft te maken met de herkenning van de SD-kaart:

      • het merk en model om het apparaat te identificeren;
      • SWID (een ID die wordt aangemaakt op basis van de VIN, met behulp van een eenzijdige hashfunctie);
      • IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity);
      • softwareversie;
      • datum eerste gebruik (het moment van de eerste GPS-oplossing van het hoofdnavigatiesysteem);
      • VIN.
    3. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

     De gegevens worden verwerkt conform de AVG en alle relevante plaatselijke wetten.

     De wettelijke basis voor gegevensverwerking ontstaat door de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overeenkomstig met punt a) van artikel 6 (1) van de AVG.

    4. Duur van de gegevensverwerking

     Uw persoonsgegevens die op de website en Toolbox worden geregistreerd, worden bewaard zolang een mogelijke update van het product beschikbaar kan worden gesteld en ondersteund wordt door NNG of tot u uw account opzegt of uw toestemming intrekt.

     Niettegenstaande het bovenstaande zal NNG uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen wanneer u hierom verzoekt of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen geldige wettige reden is voor gegevensverwerking. Als de gebruiker zijn/haar toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking op basis van zijn/haar toestemming en uitgevoerd vóór een dergelijke intrekking.

   2. Samenwerking met de partner om de gebruiker op de hoogte te brengen van de beschikbare content en updates waarop de gebruiker recht heeft

    1. Waarom verwerken we gegevens?

     NNG draagt de gegevens die worden bepaald in sectie 2.4.2.2 over aan de partner met het volgende doel:

     Nadat hij een voertuig heeft aangekocht, heeft de gebruiker het recht om updates en nieuwe content te downloaden (i) zonder extra kosten tijdens de MapCare-periode en (ii) tegen vergoeding wanneer de MapCare-periode is afgelopen.

     Vermits NNG de technische leverancier is van de update, is sommige informatie alleen beschikbaar voor NNG (bijvoorbeeld informatie over of de gebruiker de content al heeft geüpdatet). Daarom draagt NNG de gegevens die in sectie 2.4.2.2 worden omschreven over aan de partner, om de gebruiker een goede dienstverlening te bieden en om te vermijden dat er meldingen worden gestuurd naar een gebruiker die de nieuwe content al heeft gedownload. Partner gebruikt de overgedragen persoonsgegevens om de gebruiker op de hoogte te brengen van nieuwe producten tijdens en na de MapCare-periode.

    2. Welke gegevens worden verwerkt?

     NNG draagt de volgende informatie over aan de partners:

     • VIN;
     • datum van de laatste update;
     • versie van de update;
     • datum eerste gebruik (het moment van de eerste GPS-oplossing van het hoofdnavigatiesysteem)
     • begin- en einddatum van Mapcare-periode.

     Zowel NNG als de partner- of Mazda-bedrijven (zoals hieronder gedefinieerd) hebben een database met alle relevante VIN's, afhankelijk van het land van de gebruiker (d.w.z. het apparaat is verkocht en/of geregistreerd). Bovenstaande informatie (datum van de laatste update, versie van de update, waardeboncode) zijn gegevens die worden gegenereerd in het systeem van NNG en die kunnen worden vastgesteld door de twee VIN-databases te vergelijken.

    3. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

     De gegevens worden verwerkt conform de AVG en alle relevante plaatselijke wetten.

     De wettelijke basis voor gegevensverwerking ontstaat door de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker overeenkomstig met punt a) van artikel 6 (1) van de AVG.

    4. Duur van de gegevensverwerking

     Uw persoonsgegevens die op de website en Toolbox worden geregistreerd, worden bewaard zolang een mogelijke update van het product beschikbaar kan worden gesteld en ondersteund wordt door NNG of tot u uw account opzegt of uw toestemming intrekt.

     Niettegenstaande het bovenstaande zal NNG uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijderen wanneer u hierom verzoekt of wanneer u uw toestemming intrekt en er geen geldige wettige reden is voor gegevensverwerking. Als de gebruiker zijn/haar toestemming intrekt, heeft dit geen invloed op de wettigheid van de gegevensverwerking op basis van zijn/haar toestemming en uitgevoerd vóór een dergelijke intrekking.

    5. Partners handelend als beheerder

     1. De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden overgedragen aan de partner (d.w.z. Mazda Europe) in het geval dat de gebruikers zich inschrijven op de Europese website of zich registreren in de Toolbox met behulp van een Europees apparaat. De partner treedt op als gegevensbeheerder met betrekking tot persoonsgegevens die door NNG aan de partner zijn overgedragen. De partner verwerkt de persoonlijke gegevens namens Mazda-bedrijven, zoals gespecificeerd in Bijlage A bij het beleid en slaat de persoonlijke gegevens op het grondgebied van de EER op. De partner treedt op als gegevensverwerker van het respectieve Mazda-bedrijf en deelt de persoonlijke gegevens van de gebruiker met het respectieve Mazda-bedrijf vermeld in bijlage A waar het apparaat oorspronkelijk door werd verkocht, zodat de gebruiker service van goede kwaliteit krijgt en de meest recente beschikbare inhoud voor het apparaat. Een dergelijke gegevensverwerking vindt plaats op basis van de juridische relatie tussen de partner en het respectieve Mazda-bedrijf.

     2. De partner wordt erkend als verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonlijke gegevens die aan de partner zijn overgedragen en dergelijke gegevens worden door de partner verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van zijn privacybeleid (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/. Gegevensverwerking uitgevoerd door de partner, d.w.z. verdere overdracht van persoonlijke gegevens binnen Mazda Group valt niet onder dit beleid.

     3. NNG verwerkt die verdere gegevens die u tijdens het gebruik van de service op de partnerwebsite hebt voorzien niet en is er dus niet aansprakelijk voor.

     4. Na de overdracht van de persoonsgegevens zoals beschreven in paragraaf 2.4.2.2, zijn de partners rechtstreeks aansprakelijk voor de verwerking van zulke gegevens. Als er een claim wordt ingediend in verband met de gegevensverwerking zal de gebruiker vanaf die datum zo’n claim rechtstreeks naar de partner richten.

   3. Verwerking van gegevens aangeleverd door de gebruiker teneinde nieuwsbrieven te kunnen ontvangen

    1. Waarom verwerken we gegevens?

     NNG stuurt nieuwsbrieven om de gebruiker te informeren over nieuwe producten en promoties en andere marketingactiviteiten. Om u gepersonaliseerde nieuwsbrieven te kunnen sturen die relevant zijn voor u en uw geregistreerde apparaat/apparaten, en uw ervaring en tevredenheid te verbeteren, gebruikt NNG profileringstechnieken waarbij salesforce.com EMEA Limited als gegevensverwerker betrokken is, om informatie te ontvangen over uw apparaat en de geografische regio waarin uw apparaat zich bevindt.

    2. Welke persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt?

     • De naam van de gebruiker,
     • Het e-mailadres van de gebruiker.

     Gegevens die worden verwerkt voor profilering:

     • de interactie van de gebruiker met betrekking tot de afgeleverde e-mail (in het bijzonder om na te gaan of de e-mail werd geopend, hoe vaak de geadresseerde erop heeft geklikt, na te gaan of de geadresseerde de volledige e-mail heeft gelezen),
     • het percentage weigeringen van de nieuwsbrieven die naar de gebruiker zijn gestuurd,
     • BS en BS-versie van het apparaat,
     • het type en versie van e-mailclient van de gebruiker,
     • het soort apparaat (inclusief producent van het apparaat, of het apparaat gebruikt kan worden als telefoon, schermresolutie),
     • IP-adres en geolocatiegegevens (zoals land/regio).
    3. Wettelijke basis voor de gegevensverwerking

     De gegevens worden verwerkt conform de AVG en alle relevante plaatselijke wetten.

     Wettelijke basis voor de gegevensverwerking is

     • De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker conform punt a) van deel 6 (1) van de AVG en
     • paragrafen 6(1) en (2) van Act (wet) XLVIII uit 2008 over de vereisten van en bepaalde beperkingen voor commerciële reclame-activiteiten (‘Advertising Act’).

     De gebruiker kan zich via de website of in de Toolbox inschrijven op de nieuwsbrief van NNG door het gewenste vakje aan te vinden. De gebruiker kan zijn/haar toestemming op elk moment intrekken door NNG een e-mail te sturen via de e-mailaccount en daarin te vermelden dat hij/zij niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen, of door een brief te sturen naar het postadres (het geregistreerde adres) van NNG dat staat vermeld in deel 1. De gebruiker kan zich ook op elk moment uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die zijn vermeld in de nieuwsbrief.

     Let op, het uitschrijven van de nieuwsbrief heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking van gegevens op basis van uw toestemming en uitgevoerd vóór een dergelijke herroeping. En uitschrijving van de nieuwsbrief is niet hetzelfde als het opheffen van uw account.

    4. Duurtijd van de gegevensverwerking en abonnement op nieuwsbrieven

     1. Uw persoonsgegevens die zijn geüpload naar de website en Toolbox worden bewaard zolang een mogelijke update van het product beschikbaar is en uw apparaat wordt ondersteund door NNG, of tot u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief.

     2. De gebruiker kan zich via de Toolbox inschrijven voor de nieuwsbrief van NNG. Door het keuzevakje aan te vinken, geeft de gebruiker NNG vrijwillig de toelating om hem regelmatig een nieuwsbrief toe te zenden. NNG kan de gebruiker gepersonaliseerde nieuwsbrieven toezenden op basis van de gegevens die werden verwerkt in overeenstemming met dit beleid.

     3. De gebruiker mag zijn toestemming op elk moment herroepen door NNG een e-mail te sturen via de e-mailaccount waarop hij niet langer nieuwsbrieven wenst te ontvangen of door een brief te sturen aan NNG op het postadres vermeld in deel 1. De gebruiker kan zich ook op elk moment uitschrijven (opt-out) door de instructies te volgen die zijn vermeld in de nieuwsbrief.

     4. Merk op dat NNG op elk moment kan beslissen om niet langer nieuwsbrieven te verzenden zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld of hiertoe te kunnen worden verplicht.

  5. Gegevensverwerker

   1. Verwerking van gegevens met betrekking tot het verzenden van nieuwsbrieven

    1. Voor het verzenden van nieuwsbrieven naar de Gebruikers, werkt NNG samen met een gegevensverwerker die e-mailmarketingservices levert. De gegevensverwerker levert NNG een online systeem (hierna genoemd het ‘Systeem’) via hetwelk NNG het verzenden van nieuwsbrieven aan gebruikers kan beheren. De gegevensverwerker heeft geen toegang tot de door NNG in het Systeem geüploade inhoud.

    2. Om de gebruikerservaring te verbeteren wordt het Systeem gebruikt voor het volgende:

     • het bewaren van de persoonsgegevens van de gebruiker,
     • het sturen van e-mails naar de gebruiker,
     • om de interactie van de gebruiker met betrekking tot de afgeleverde e-mail te analyseren (in het bijzonder om na te gaan of de e-mail werd geopend, hoe vaak de geadresseerde op de e-mail heeft geklikt, na te gaan of de geadresseerde de volledige e-mail heeft gelezen),
     • Om het percentage weigeringen te analyseren (de gevallen waarbij een e-mailadres ongeldig blijkt te zijn of de verzonden e-mail als spam wordt aangemerkt);
     • om gegevens van het geregistreerde apparaat van de gebruiker en de geolocatie ervan in te zamelen (BS en BS-versie van het apparaat, type en versie van e-mailclient van de gebruiker, soort apparaat (inclusief producent van het apparaat, of het apparaat gebruikt kan worden als telefoon, schermresolutie), IP-adres en geolocatiegegevens (zoals land/regio)).
    3. De gebruikersgegevens vermeld in sectie 2.4.3.2 worden zowel in het systeem als op de servers van NNG bewaard.

     Naam van de gegevensverwerker van NNG: salesforce.com EMEA Limited
     Adres van de gegevensverwerker: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY London, UK
     Website: https://www.salesforce.com
     Contactinformatie: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Cookies

   1. Hierbij informeert NNG u dat de webserver tijdens het downloaden van sommige delen van de website en Toolbox automatisch kleine gegevensbestanden ('Cookies’) plaatst op uw apparaat. In sommige gevallen kunnen deze gegevensbestanden als persoonsgegevens worden beschouwd volgens de Hongaarse wet op de privacy. Deze gegevensbestanden zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Toolbox en worden gebruikt om anonieme informatie te verzamelen of het bezoek van de gebruiker aan de Website en/of in de Toolbox.

   2. De gebruiker kan ervoor kiezen om cookies geval per geval te aanvaarden of te weigeren of om alle cookies te weigeren door dit in zijn browser in te stellen. Om te weten hoe u dit moet doen en voor meer informatie over cookies verwijzen we naar: https://www.youronlinechoices.eu/. Indien de gebruiker ervoor kiest om alle cookies te weigeren, zal de toegang tot sommige functies van de website en Toolbox beperkt zijn.

  7. Soort cookie Doel van de cookie Wettelijke basis voor de gegevensverwerking Hoe lang blijven cookies op uw systeem actief?
   Google Analytics De website en de Toolbox gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over de manier waarop de gebruiker de website en de Toolbox gebruikt. Wij gebruiken de informatie om rapporten te maken en de Website en de Toolbox te verbeteren. De gegevens worden anoniem verzameld, met inbegrip van het aantal gebruikers van de website en de Toolbox, hoe gebruikers op de website en de Toolbox terecht zijn gekomen en de pagina's die zij binnen de website en de Toolbox hebben bezocht. De verzamelde gegevens kunnen niet worden teruggeleid tot de gebruiker. Klik hier voor meer informatie over het privacybeleid van Google. De toestemming van de gebruiker. Cookies voor Google Analytics worden gemaakt zodra de gebruiker een website bezoekt waarin een geldige tracking code voor Google Analytics is geplaatst. De cookies worden maximaal twee jaar in de browser van de gebruiker bewaard vanaf de hierboven genoemde datum. Klik hier voor meer informatie.
   Google AdWords (Google Remarketing) Externe serviceproviders, inclusief Google, slaan eerdere bezoeken van een gebruiker van de website en de Toolbox op en gebruiken deze informatie om reclame van NNG op de website van partners van Google te laten zien aan de gebruiker.
   Wanneer de gebruiker de website en de Toolbox bezoekt, sturen we een of meer cookies die geleverd worden door Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten) naar uw computer om uw browser te identificeren. Google Remarketing-cookies worden gebruikt via Google AdWords. De cookies die worden geleverd door Google onthouden het aantal bezoekers en het aantal bezoeken van de Website of de Toolbox, en de subpagina's die bekeken worden door een gebruiker die de Website of de Toolbox bezoekt. De gegevens worden anoniem opgeslagen.

   Gebruikers kunnen Google Remarketing-cookies blokkeren op de pagina voor Google’s Advertentie-instellingen, en gebruikers kunnen externe cookies blokkeren op de opt-out-pagina van Network Advertising Initiative.
   De toestemming van de gebruiker. AdWords-cookies verlopen 90 dagen na het bezoek van de gebruiker aan de website en/of de Toolbox.
   Voor meer informatie, klik hier.
   Sessie-ID Sessiecookies zorgen ervoor dat gebruikers binnen de website en de Toolbox worden herkend.
   Het meest voorkomende voorbeeld van deze functie is het winkelwagentje van de Toolbox. Als een gebruiker een pagina bezoekt in een catalogus en een aantal items selecteert, onthoudt de sessiecookie de selectie, zodat de winkelwagen wordt gevuld met de geselecteerde artikelen wanneer de gebruiker klaar is om af te rekenen.
   De toestemming van de gebruiker. De informatie wordt bewaard tot op het einde van de lopende sessie. Daarna is de verzamelde informatie niet langer beschikbaar.
  8. Gegevensbeveiliging

   1. NNG leeft alle regels betreffende de beveiliging van persoonsgegevens van toepassing na, bijgevolg zullen NNG en de erkende gegevensverwerker de geschikte technische en organisatorische maatregelen en middelen inzetten om deze persoonsgegevens te beschermen en zullen ze geschikte procedures instellen teneinde de privacywet betreffende de bescherming en vertrouwelijkheid van de gegevensverwerking na te leven en te doen naleven.

   2. De gegevensverwerker is in overeenstemming met de vereisten betreffende een beheersysteem informatieveiligheid (Information security management system - ISMS) zoals vermeld in de internationale norm ISO 27001 en voldoet aan de criteria overeenkomstig ISO 27018. De gegevensverwerker heeft voor zijn ISMS een ISO 27001/27018-certificaat bekomen na keuring door een onafhankelijke externe partij.

  9. Rechten en rechtsmiddelen

   1. Alle persoonlijke informatie die u NNG verstrekt moet in alle opzichten juist, compleet en nauwkeurig zijn. U stemt ermee in om ons zonder verwijl op de hoogte te brengen van alle wijzigingen met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dit kan via het e-mailadres van NNG dat wordt vermeld in sectie 1.

   2. De gebruiker mag de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevensverwerkingsactiviteiten van NNG:

    • Verzoek om informatie over de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens,
    • Verzoek om rectificatie van zijn/haar persoonlijke gegevens,
    • Verzoek om verwijdering van zijn/haar persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens,
    • Bezwaar aantekenen tegen de verwerking van gegevens door NNG,
    • Verzoek om dataportabiliteit.
   3. U hebt het recht om informatie op te vragen betreffende gegevens van u en de verwerking daarvan door NNG, in het bijzonder betreffende persoonsgegevens betreffende uw persoon die worden bewaard, de bronnen waar deze gegevens werden bekomen, de doelstellingen, reden en duurtijd van de verwerking. Indien uw persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan derden, de wettelijke basis hiervoor en de bestemmelingen en elk incident betreffende uw persoonsgegevens. U kunt dit doen door een e-mail of brief te sturen naar het e-mailadres of het postadres (geregistreerd kantoor) vermeld in paragraaf 1. NNG zal u binnen de 1 maand na ontvangst van uw verzoek schriftelijk informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt eveneens verzoeken om een correctie van uw persoonsgegevens.

   4. U hebt tevens het recht te verzoeken om een gestructureerde, vaak gebruikte en door machine te lezen geformatteerde kopie van uw persoonlijke gegevens die NNG verwerkt, onderhevig aan de voorwaarden uiteengezet in artikel 20 van de AVG.

    U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens over te dragen aan een andere verwerker. En u kunt, als het technisch gezien mogelijk is, NNG verzoeken uw persoonlijke gegevens direct over te dragen aan een andere verwerker, zoals gespecificeerd in artikel 20 van de AVG.

   5. Indien uw persoonsgegevens onjuist is onvolledig zijn kunt u NNG vragen om deze gegevens te corrigeren op voorwaarde dat NNG in het bezit is van deze correcte gegevens.

   6. Uw persoonlijke gegevens zullen verwijderd worden op uw verzoek conform de van toepassing zijnde wetten. Uw verzoek om de gegevens te verwijderen kan worden ingediend bij NNG via het e-mail of het postadres (geregistreerde kantoor) dat is vermeld in paragraaf 1. NNG zal al uw opgeslagen persoonsgegevens verwijderen overeenkomstig dit beleid door uw persoonlijke gegevens onleesbaar te maken, door ze anoniem te maken op een definitieve, niet-omkeerbare manier.

   7. Houd er rekening mee dat uw gegevens niet worden verwijderd als de verwerking ervan is verplicht door de wet of als er andere uitzonderingen zijn onder van toepassing zijnde wetten.

   8. U hebt in de volgende gevallen recht op de beperking van de verwerking door NNG als:

    1. u denkt dat uw verwerkte persoonlijke gegevens niet kloppen, voor de periode waarin NNG uw persoonlijke gegevens controleert,

    2. de verwerking onwettig is en u bezwaar maakt tegen de verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht om in plaats daarvan beperking van het gebruik te eisen,

    3. NNG uw persoonlijke gegevens niet meer nodig heeft voor verwerking, maar u eist dat NNG doorgaat met de verwerking voor het opstellen, uitoefenen of verdedigen van uw juridische claims;

    4. u bezwaar hebt aangetekend tegen verwerking, voor de periode waarin wordt geverifieerd of de legitieme redenen van NNG zwaarder wegen dan die van u.

   9. U hebt op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, onderhevig aan van toepassing zijnde wetten. U kunt ook bezwaar aantekenen tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor directe marketingdoeleinden, waaronder profilering, zoals hierin uiteengezet. In dit geval zal NNG niet langer de persoonsgegevens verwerken, behalve als NNG zwaarwegende legitieme redenen aantoont voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en aan gegevensbescherming gerelateerde vrijheden of voor de verwerking voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een juridische claims.

   10. U kunt een klacht indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming en Vrijheid van Informatie (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH, adres: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postal address: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefoon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) of de autoriteit op het gebied van gegevensbescherming van uw eigen land of het land waarin u verblijft.

   11. Onafhankelijk van het feit of u een klacht neerlegt bij NAIH kunt u zich, indien u van mening bent dat een inbreuk werd gepleegd op uw rechten, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in de privacywet eveneens richten tot de rechtbank. Afhankelijk van uw beslissing kan een procedure worden gestart in de rechtbank van uw woonplaats of waar u tijdelijk verblijft. Alvorens u een juridische procedure start, kan het nuttig zijn om de klacht met NNG te bespreken.

   12. Uw gedetailleerde rechten en rechtsmiddelen worden bepaald in artikels15-21 van de AVG.

  10. Contact opnemen met NNG

   We waarderen uw feedback. Als u commentaar heeft, vragen of meer informatie wenst over de gegevensverwerking bij NNG, stuur ons dan een e-mail of een brief naar het e-mailadres of het postadres vermeld in deel 1. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Onze vertegenwoordiger zal zo snel mogelijk contact met u opnemen.

Bijlage A

Lijst van Mazda-bedrijven die namens de partner persoonlijke gegevens ontvangt en verwerkt

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, een vennootschap naar Duits recht, statutair gevestigd te Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Duitsland en ingeschreven in het handelsregister van Keulen onder nummer HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, een vennootschap naar Frans recht, statutair gevestigd te 34 Rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Frankrijk en ingeschreven in het handelsregister van Versailles onder nummer 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana SA., een vennootschap naar Spaans recht, statutair gevestigd te C/Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Spanje en ingeschreven in het handelsregister van Madrid onder nummer Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, een vennootschap naar Oostenrijks recht, statutair gevestigd te Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Oostenrijk en ingeschreven in het handelsregister van Klagenfurt onder nummer FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia SPA, een vennootschap naar Italiaans recht, statutair gevestigd te Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Italië, en ingeschreven in het handelsregister van Rome onder nummer 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, een vennootschap naar Portugees recht, statutair gevestigd te Avenida José Malhoa, nº 16, Piso 3, Fracção B2, 1070 158 Lissabon, Portugal, en ingeschreven in het handelsregister van Lissabon onder nummer 8623 / 1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, een vennootschap naar Zwitsers recht, statutair gevestigd te Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Zwitserland, en ingeschreven in het handelsregister van Genève onder nummer No féd: CH-660.0. 443,980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, een vennootschap naar Engels en Welsh recht, statutaire gevestigd te Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Groot-Brittannië en ingeschreven in het handelsregister van Birmingham onder nummer 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, België, en ingeschreven in het handelsregister van Mechelen onder nummer 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Denemarken en ingeschreven in het handelsregister van Kopenhagen onder nummer CVR-nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Ierland en ingeschreven in het handelsregister van Dublin onder nummer Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nederland, en ingeschreven in het handelsregister van Amsterdamse onder nummer 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Noorwegen en ingeschreven in het handelsregister van Brønnøysund onder nummer 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Zweden en ingeschreven in het handelsregister van Sundsvall onder nummer 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te ul. Postepu 14b, 02-676 Warschau, Polen, en ingeschreven in het handelsregister van Warschau onder nummer KRS N ° 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Cesta na Senec 2 / A, 82104 Bratislava, Slowakije, en ingeschreven in het handelsregister van Bratislava onder nummer 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, een divisie van Mazda Motor Logistics Europe NV, gevestigd te Türkova 2319 / 5b, 14900 Praag 4, Tsjechië, en ingeschreven in het handelsregister van Praag onder nummer 27594947
 18. Mazda Motor Kroatië doo, gevestigd te Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Kroatië en ingeschreven in het handelsregister van Zagreb onder nummer 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., gevestigd in Infopark setany 1., 1117 Boedapest, Hongarije en ingeschreven in het handelsregister van Boedapest onder nummer Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija doo, gevestigd te Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovenië, en ingeschreven in het handelsregister van Ljubljana onder nummer 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, een vennootschap naar Belgisch recht, statutair gevestigd te Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, België en ingeschreven in het handelsregister van België onder nummer 0406.024.281