Podmienky používania stránky a aplikácie Toolbox

Tieto Podmienky používania stránky a aplikácie Toolbox (ďalej len „Pravidlá“) boli uverejnené a nadobúdajú platnosť 28. februára 2019.

 1. VYMEDZENIE POJMOV

  Výrazom Online služby sa označujú služby založené na polohe (miestne vyhľadávanie, dopravné informácie, ceny palív, informácie o počasí atď.), ktoré vyžadujú určitú formu online pripojenia na Zariadení (dátový prístup prostredníctvom SIM karty alebo Bluetooth spojenia, bezdrôtový internetový prístup, prijímač signálu TMC a pod.).

  Výrazom Obsah sa označujú mapy, body záujmu, 3D obsah, hlasy, jazykové súbory a ďalší obsah súvisiaci s navigáciou, ktorý môžete nahrať a používať na svojom Zariadení pomocou Softvéru.

  Zariadenie znamená zariadenie s funkciou GPS, ako napr.

  • osobné navigačné prístroje (nazývané tiež PND alebo PNA),
  • smartfóny alebo vreckové počítače (nazývané tiež PDA), vrátanie SD kariet a ďalších úložných zariadení (ak je na nich uložený Softvér alebo Obsah),
  • mobilné telefóny s funkciou GPS,
  • navigačné systémy vo vozidlách,
  • počítače, notebooky a tablety s funkciou GPS,
  • osobné multimediálne prehrávače (PMP) s funkciou GPS.

  NNG znamená spoločnosť NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company, ktorá poskytuje Softvér a Produkt.

  Registrované sídlo: H-1037 Budapešť, Szépvölgyi út 35-37, Maďarsko
  Registrový súd: Krajský súd v hlavnom meste Budapešť (Fővárosi Törvényszék)
  Registračné číslo spoločnosti: 01-09-891838
  Daňové identifikačné číslo: 13357845-2-44
  E-mailová adresa: info@naviextras.com
  Webová stránka: www.nng.com

  Výrazom Produkt sa označujú Aktualizácie, Obsah a Online služby.

  Stránka označuje webovú stránku https://mazda.welcome.naviextras.com/ a jej subdomény.

  Výrazom Softvér sa označuje navigačný softvér bežiaci na Zariadení.

  Výrazom Toolbox sa označuje bezplatný softvérový nástroj pre PC a OSX, ktorý sa používa na sťahovanie Aktualizácií a Produktov zo serverov spoločnosti NNG a ich nahrávanie do Zariadenia.

  Aktualizácie: znamenajú aktualizácie Softvéru a Obsahu poskytované výrobcom vášho Zariadenia alebo vývojárom Softvéru pridávajúce nové funkcie, nové verzie Obsahu alebo opravu známych problémov Softvéru.

  Výrazom Používateľ alebo „vy“ sa označuje registrovaný alebo neregistrovaný návštevník stránky a/alebo aplikácie Toolbox.

 2. POUŽÍVANIE STRÁNKY A APLIKÁCIE TOOLBOX

  1. Účel tohto dokumentu

   1. V tomto dokumente sú stanovené podmienky používania Stránky a aplikácie Toolbox. Tieto podmienky si pozorne prečítajte.

   2. Akýmkoľvek použitím Stránky a aplikácie Toolbox súhlasíte so všetkými podmienkami a ustanoveniami uvedenými v tomto dokumente. Taktiež súhlasíte s tým, že tento dokument môžeme doplniť alebo upraviť podľa vlastného uváženia. Používaním stránky a aplikácie Toolbox po dátume účinnosti takýchto zmien a doplnení/dodatkov súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito revíziami a dodatkami. Odporúčame vám, aby ste často navštívili Stránku alebo spustili aplikáciu Toolbox a získali najnovšie informácie.

   3. Ak s týmito podmienkami a ustanoveniami nesúhlasíte, ihneď ukončite používanie Stránky a aplikácie Toolbox.

  2. Prevádzkovanie Stránky a aplikácie Toolbox

   1. Stránku a aplikáciu Toolbox prevádzkuje spoločnosť NNG.

  3. Služby poskytované na Stránke a v aplikácii Toolbox

   • podrobný opis Aktualizácií, navigačný Obsah pre Používateľov prostredníctvom elektronického doručovania (preberanie z internetu),
   • možnosť zakúpenia alebo prevzatia Produktov na vašom Zariadení,
   • možnosť prihlásiť na odber informačných bulletinov,
   • podporu riešenia problémov uvedením sekcie s často kladenými otázkami a kontaktných údajov na oddelenie starostlivosti o zákazníkov.
  4. Registrácia v aplikácii Toolbox

   1. Registrácia Používateľa

    Niektoré funkcie aplikácie Toolbox sú dostupné iba pre zaregistrovaných Používateľov. Registrácia Používateľa je potrebná pri kúpe alebo získavaní Aktualizácií, Obsahu alebo Online služieb. Registrácia je jednoduchá a zadarmo. Osobné údaje Používateľa sa spracovávajú v súlade s ustanoveniami týchto Pravidiel, ktoré sú dostupné v aplikácii Toolbox a na stránke.

    Svoje používateľské meno a/alebo heslo nezdieľajte s tretími stranami, ani nijako neodovzdávajte tretím stranám prístup do aplikácie Toolbox prostredníctvom vašich prihlasovacích údajov. Za neoprávnené použitie vám prideleného používateľského mena a hesla nesiete plnú zodpovednosť.

    Svoj profil (vrátane všetkých osobných informácií) môžete v aplikácii Toolbox kedykoľvek vymazať.

  5. Obsah dostupný na Stránke a v aplikácii Toolbox

   1. Texty, ilustrácie a obrázky zobrazené na Stránke a v aplikácii Toolbox sú len informačné a nepovažujú sa za ponuku. Spoločnosť NNG nevydáva žiadne vyhlásenia týkajúce sa správnosti, presnosti, aktuálnosti alebo úplnosti obsahu dostupného na Stránke a v aplikácii Toolbox. Spoločnosť NNG si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto informácie bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie zverejnené na Stránke a v aplikácii Toolbox sa môžu týkať produktov, programov alebo služieb, ktoré vo vašej krajine nie sú dostupné. Takéto odkazy neznamenajú, že spoločnosť NNG plánuje predávať takéto produkty, programy alebo služby vo vašej krajine.

   2. Spoločnosť NNG nezodpovedá za žiadne priame alebo následné škody, straty na zisku, dodatočné náklady alebo škody akéhokoľvek druhu vyplývajúce z použitia Stránky alebo aplikácie Toolbox, prípadne nepravdivého, nesprávneho alebo neúplného obsahu.

  6. Povinnosti používateľa

   1. Zaväzujete sa, že nebudete zasahovať do prevádzky, narúšať prevádzku ani sa pokúšať zasahovať do prevádzky alebo narúšať prevádzku Stránky a aplikácie Toolbox alebo sietí pripojených k Stránke a aplikácii Toolbox, a súhlasíte, že budete dodržiavať všetky bezpečnostné zásady.

   2. Používateľ nesmie na Stránku a do aplikácie Toolbox nahrávať alebo iným spôsobom zverejňovať akýkoľvek nelegálny obsah (podliehajúci autorským právam alebo nelegálny kvôli morálnym zásadám alebo iným dôvodom).

  7. Obmedzenie prístupu Používateľa

   Spoločnosť NNG vám kedykoľvek môže obmedziť prístup na Stránku alebo k aplikácii Toolbox alebo k niektorým súčastiam Stránky alebo aplikácie Toolbox na základe vlastného uváženia, podľa potreby alebo nevyhnutnosti z bezpečnostných alebo obchodných dôvodov v dôsledku akéhokoľvek údajného porušenia alebo podozrenia z porušenia týchto podmienok alebo z dôvodu ochrany duševného vlastníctva. Stránka a aplikácia Toolbox môže taktiež zaviesť obmedzenia na určité funkcie alebo obmedziť prístup k častiam alebo k celej Stránke a aplikácii Toolbox bez predchádzajúceho upozornenia a vyplývajúcej zodpovednosti. Spoločnosť NNG môže vymazať účet ľubovoľného Používateľa a/alebo pozastaviť platnosť prihlasovacích údajov Používateľa bez predchádzajúceho upozornenia.

  8. Dostupnosť Stránky a aplikácie Toolbox

   Nezaručujeme nepretržitú spoľahlivú prevádzku, dostupnosť alebo dobu bezporuchovosti Stránky a aplikácie Toolbox, ale vyvinieme všetko úsilie na zabezpečenie vysokej dostupnosti.