Používáte-li systém macOS a chcete si mapu v budoucnu aktualizovat, odstraňte předchozí verzi aplikace Toolbox a poté si stáhněte nejnovější verzi z tohoto místa.

Stáhnout


Shrnutí zásad ochrany osobních údajů

Tento dokument představuje stručné shrnutí zásad ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“). Podrobnější informace o zpracování dat jsou k dispozici v úplné verzi zásad, kterou naleznete níže. Upozorňujeme, že za úplné a dostačující jsou považovány pouze informace uvedené v kompletní verzi. Účelem tohoto shrnutí je usnadnit pochopení zásad.

Účel zpracování údajů Poskytování přístupu k obsahu a aktualizacím, na které má uživatel nárok, a poskytování možnosti nákupu prostřednictvím registrace na webu a v nástroji Toolbox (nebo jakémkoli jiném kanálu, který může společnost NNG poskytnout)

Příslušný oddíl zásad: 1.4.2.
Spolupráce s partnery za účelem informování uživatele o dostupném obsahu a aktualizacích, na které má nárok

Příslušný oddíl zásad: 2.4.2.
Zasílání bulletinů

Příslušný oddíl zásad: 2.4.3
Správce údajů
 • NNG
 • NNG
 • Partner
 • NNG
Rozsah zpracovávaných údajů
 1. Zpracovávané informace související s registrací uživatele:
  • jméno uživatele,
  • e-mailová adresa uživatele,
  • země,
  • aktivita uživatele.
 2. Zpracovávané informace související s rozpoznáním karty SD:
  • značka a model pro identifikaci zařízení,
  • SWID (ID vytvořené z čísla VIN pomocí jednosměrné funkce hash),
  • číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity),
  • verze softwaru,
  • datum prvního použití (čas první opravy GPS navigační kontrolní jednotky),
  • VIN.
 • VIN,
 • datum poslední aktualizace,
 • verze aktualizace,
 • datum prvního použití (čas první opravy GPS navigační kontrolní jednotky)
 • začátek a konec období Mapcare.
 • jméno uživatele,
 • e-mailová adresa uživatele.
 • zpracování údajů automatickým zpracováním:
  • analýza interakcí uživatele s doručenými newslettery (tj. zda byl e-mail otevřen, kolikrát na něj příjemce klikl a zda si přečetl celý e-mail) a analýza míry vracení,
  • OS a verze OS zařízení, pomocí kterého byl bulletin otevřen;
  • typ a verze e-mailového klienta uživatele;
  • typ zařízení (včetně výrobce zařízení, zda je zařízení kvalifikováno jako telefon, rozlišení obrazovky)
  • IP adresa a údaje o poloze zařízení (tj. informace o zemi/oblasti).
Právní základ
 • Souhlas uživatele.
 • Souhlas uživatele.
 • Souhlas uživatele.
Doba zpracování údajů
 • Doba, po kterou je aktualizace dostupná a podporovaná společností NNG, nebo dokud uživatel nezruší svůj účet nebo neodvolá svůj souhlas.
 • Doba, po kterou je aktualizace dostupná (a podporovaná společností NNG), nebo dokud uživatel nezruší svůj účet nebo neodvolá svůj souhlas.
 • Období, v jehož průběhu je k dispozici aktualizace a je podporována NNG, nebo dokud uživatel nezruší odběr bulletinu.
Zpracovatel údajů

 • SalesForce.com
Předávání údajů
NNG může přenést následující údaje uživatele na partnera buď uvnitř EHP, nebo do severoamerického regionu (tj. USA a Kanady) podle toho, na kterém regionálním webu (EHP nebo NA) se zákazník přihlásí nebo které zařízení (EHP nebo NA) používá zákazník při registraci/protokolování v Toolbox.

 • VIN,
 • datum poslední aktualizace,
 • verze aktualizace,
 • vypršení doby trvání funkce Mapcare.

Podrobný popis takového předání údajů naleznete v oddílu 2.4.2 těchto zásad.

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) byly původně zveřejněny 28. února 2019. Tato revidovaná verze zásad byla zveřejněna 30. listopadu 2019.

 1. DEFINICE

  Připojené služby jsou služby založené na určování polohy (místní hledání, informace o provozu, cena paliva, informace o počasí apod.), které vyžadují určitý druh připojení vašeho zařízení k internetu (datové připojení prostřednictvím karty SIM nebo technologie Bluetooth, bezdrátové připojení k internetu, přijímač TMC apod.).

  Pojmem obsah se rozumí mapy, body zájmu, 3D obsah, hlasy, jazykové soubory a další navigační obsah, který lze nahrát do vašeho zařízení a používat ve vašem softwaru.

  Soubor cookie je malý textový soubor, který na váš pevný disk umístí webový server a který je používán webem a aplikací Toolbox způsobem uvedeným v oddílu Ochrana osobních údajů.

  Zařízením se rozumí SD karta, kterou poskytuje partner spolu s navigačním systémem v autě zabudovaným do vašeho vozidla.

  Bezplatným produktem se rozumí aktualizace, obsah a připojené služby, na které má uživatel během období Mapcare nárok bez jakýchkoli poplatků.

  GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

  Období Mapcare je lhůta, kdy je bezplatný produkt k dispozici a je poskytován uživateli (obvykle tři roky).

  NNG znamená společnost NNG Software Developing and Commercial Limited Liability Company.

  Sídlo společnosti: H-1037 Budapest, Szépvölgyi út 35-37, Maďarsko
  Rejstříkový soud: Zemský soud hlavního města Budapešti (Fővárosi Törvényszék)
  Identifikační číslo organizace: 01-09-891838
  Daňové identifikační číslo: 13357845-2-44
  E-mailová adresa: unsubscribe@nng.com

  Partnerem se rozumí následující subjekt společnosti Mazda:

  • Mazda Motor Europe GmbH (Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Německo)

  Pojmem produkt se rozumí aktualizace, obsah a připojené služby. Softwarem se rozumí navigační software používaný ve vašem zařízení.

  Profilování znamená automatizované zpracovávání osobních údajů, jak je uvedeno v bodě 2.4.2.2 s cílem poskytnout uživateli personalizované newslettery relevantní pro uživatele a pro své(á) registrované(á) zařízení s cílem zlepšení zážitku uživatele a spokojenosti;

  Lokalita označuje adresu https://Mazda.Welcome.naviextras.com/

  Software znamená navigační software používaný ve vašem zařízení.

  Toolbox je bezplatný softwarový nástroj pro PC a OSX, který slouží ke stahování aktualizací a produktů ze serverů společnosti NNG a k jejich nahrávání do zařízení.

  Aktualizace označují aktualizace obsahu a softwaru (k dispozici po určitou dobu bezplatně, poté za poplatek), které poskytuje výrobce zařízení nebo vývojář softwaru a které nabízí dodatečné funkce, nové verze obsahu nebo opravy známých softwarových problémů.

  Uživatelem nebo „vámi“ se rozumí registrovaný návštěvník webu a/nebo aplikace Toolbox.

  Aktivitou uživatele se rozumí údaje o umístění a chování (výběr jazyka v nástroji Toolbox nebo na webu, produkty vložené do košíku uživatele), historie procházení webu a způsoby používání (četnost/způsoby přihlašování z důvodů vyšetřování podvodu nebo zneužití nástroje Toolbox či webu).

  VIN (identifikační číslo vozidla) znamená unikátní výrobní číslo vozidla.

 2. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Účel tohoto dokumentu

   Tyto zásady určují podmínky zpracování osobních informací o subjektu (dále označovaném jako „uživatel“ nebo „vy“). Tyto podmínky si pozorně přečtěte.

  2. Dostupnost a aktualizace tohoto dokumentu

   Společnost NNG si vyhrazuje právo tento dokument kdykoli jednostranně upravit. Doporučujeme navštívit stránky a Toolbox čas od času pro nejnovější informace, ale budete také informováni o úpravě těchto zásad v případě významných změn (např. právní základ zpracování, rozsah zpracovaných dat, osoba zpracovatele dat) zásad.

  3. Správce údajů

   1. Údaje uvedené na webu a v aplikaci Toolbox zpracovává společnost NNG.

   2. K uvedeným údajům mají přístup tyto osoby:

    • zaměstnanci a manažeři společnosti NNG, kteří se účastní shromažďování údajů,
    • IT specialisté vykonávající různé IT úkoly spojené s provozem a údržbou počítačových systémů NNG) jako součást své role v rámci NNG v souvislosti s plněním svých povinností spojených s účelem těchto zásad.
   3. Co se týče údajů popsaných v oddílu 2.4.2.2 těchto zásad, je za správce údajů považována společnost NNG i partner, jak je uvedeno v oddílu 2.4.2.5.

  4. Zpracování údajů

   1. Zpracování údajů poskytnutých uživatelem během registrace na webu a pro aplikaci Toolbox

    1. Účel zpracování údajů

     1. Poskytování aktualizací

      Pokud si uživatel přeje stáhnout nebo zakoupit produkt, registruje se v nástroji Toolbox. Uživatel registrací v nástroji Toolbox uděluje společnosti NNG výslovný a dobrovolný souhlas se zpracováním svých osobních údajů v souladu s ustanoveními těchto zásad a se zákonem o ochraně dat.

      Postup provádění aktualizace je následující: uživatel může vyjmout kartu SD ručně z navigační kontrolní jednotky. Karta SD obsahuje všechny informace, které jsou nezbytné k provedení aktualizace. Uživatel zasune kartu SD do počítače a spustí aplikaci Mazda Toolbox. Aplikace Mazda Toolbox pak odešle informace uvedené v oddílu 2.4.1.2 b) na server společnosti NNG.

     2. Správa registrace na webu a údržba uživatelského účtu.

      Pokud si uživatel/uživatelka přeje stáhnout nebo zakoupit produkt, je nutné stáhnout Toolbox pomocí odkazu dostupného na webu a provést registraci v Toolboxu.

    2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů, které uživatel poskytne během registrace na webu a v aplikaci Toolbox a pro použití aplikace Toolbox:

     1. V souvislosti s registrací uživatele se zpracovávají tyto informace:

      • jméno uživatele,
      • e-mailová adresa uživatele,
      • země trvalého nebo dočasného pobytu,
      • aktivita uživatele.
     2. V souvislosti s rozpoznáním karty SD se zpracovávají tyto informace:

      • značka a model pro identifikaci zařízení,
      • SWID (ID vytvořené z čísla VIN pomocí jednosměrné funkce hash),
      • číslo IMEI (International Mobile Equipment Identity),
      • verze softwaru,
      • datum prvního použití (čas první opravy GPS navigační kontrolní jednotky),
      • VIN.
    3. Právní základ zpracování údajů

     Údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a všemi příslušnými místními zákony.

     Právním základem zpracování údajů je výslovný souhlas uživatele poskytnutý v souladu s bodem a) Článku 6(1) nařízení GDPR.

    4. Doba zpracování údajů

     Vaše osobní údaje nahrané na web a do aplikace Toolbox budou uchovány po dobu, během níž bude dostupná jakákoli aktualizace nebo produkt, nebo do doby, než zrušíte svůj účet či odvoláte svůj souhlas.

     Bez ohledu na výše uvedené NNG neprodleně vymaže vaše osobní údaje, pokud o jejich odstranění výslovně požádáte nebo odvoláte svůj souhlas a nebude existovat žádný platný právní důvod pro zpracování údajů. Pokud uživatel odvolá svůj souhlas, neovlivní to zákonnost zpracování údajů na základě jeho souhlasu a provedeného před tímto odstoupením.

   2. Spolupráce s partnerem za účelem informování uživatele o dostupném obsahu a aktualizacích, na které má nárok

    1. Účel zpracování údajů

     Společnost NNG předává partnerovi údaje definované v oddílu 2.4.2.2 pro tento účel:

     Po zakoupení vozidla má uživatel nárok na stahování aktualizací a nového obsahu (i) bez dalších poplatků během období Mapcare a (ii) za poplatek po skončení období Mapcare.

     Společnost NNG je technickým poskytovatelem aktualizací, takže má některé informace k dispozici pouze ona (např. informace o tom, zda si již uživatel aktualizoval obsah). Společnost NNG tedy údaje popsané v oddílu 2.4.2.2 předává partnerovi, aby byly uživateli poskytovány kvalitní služby a nebyla mu zasílána oznámení, pokud si již stáhl nový obsah. Partner používá předané osobní údaje k informování uživatele o nových produktech během a po období Mapcare.

    2. Rozsah zpracovávaných údajů

     Společnost NNG předává partnerům tyto informace:

     • VIN,
     • datum poslední aktualizace,
     • verze aktualizace,
     • datum prvního použití (čas první opravy GPS navigační kontrolní jednotky)
     • začátek a konec období Mapcare.

     Společnost NNG, partnerské společnosti a společnosti Mazda (definované níže) mají databázi, která obsahuje všechny relevantní kódy VIN podle země uživatele (tj. prodaná a/nebo registrovaná zařízení). Informace uvedené výše (datum poslední aktualizace, verze aktualizace, kód poukazu) jsou údaje generované v systému společnosti NNG a lze je zjistit na základě porovnání těchto dvou databází čísel VIN.

    3. Právní základ zpracování údajů

     Údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a všemi příslušnými místními zákony.

     Právním základem zpracování údajů je výslovný souhlas uživatele poskytnutý v souladu s bodem a) Článku 6(1) nařízení GDPR.

    4. Doba zpracování údajů

     Vaše osobní údaje nahrané na web a do aplikace Toolbox budou uchovány po dobu, během níž bude dostupná jakákoli aktualizace nebo produkt, nebo do doby, než zrušíte svůj účet či odvoláte svůj souhlas.

     Bez ohledu na výše uvedené NNG neprodleně vymaže vaše osobní údaje, pokud o jejich odstranění výslovně požádáte nebo odvoláte svůj souhlas a nebude existovat žádný platný právní důvod pro zpracování údajů. Pokud uživatel odvolá svůj souhlas, neovlivní to zákonnost zpracování údajů na základě jeho souhlasu a provedeného před tímto odstoupením.

    5. Partneři působící jako správci

     1. Osobní údaje uživatelů jsou v případě, že se uživatel přihlásí v evropské lokalitě nebo registruje v Toolboxu pomocí evropského zařízení přeneseny na partnera (tj. Mazda Europe). Partner vystupuje jako správce údajů s ohledem na osobní údaje přenesené společností NNG k partnerovi. Partner zpracovává osobní údaje jménem společností Mazda způsobem uvedeným v příloze A zásad, a uchovává osobní údaje na území EHP. Partner bude působit jako zpracovatel údajů příslušné společnosti Mazda a bude sdílet osobní údaje uživatele s příslušnou společností Mazda uvedenou v příloze A, kterou bylo zařízení původně prodáno, aby byl uživateli poskytnut kvalitní servis a nejnovější obsah, který je nyní pro zařízení k dispozici. Takové zpracování údajů se uskuteční na základě právního vztahu mezi partnerem a příslušnou společností Mazda.

     2. Partner se kvalifikuje jako správce údajů, pokud jde o osobní údaje, které jsou k němu přeneseny, a tyto údaje jsou zpracovávány partnerem v souladu s příslušnými zásadami ochrany osobních údajů (https://www.mazdamotors.eu/en/privacy-statement/). Tyto zásady se nevztahují na zpracování údajů prováděné partnerem, tedy na další předávání osobních údajů v rámci skupiny Mazda.

     3. Společnost NNG tyto údaje nezpracovává, a proto nenese odpovědnost za údaje, které jste uvedli během používání služby na stránkách partnera nebo jiné společnosti Mazda.

     4. Po předání osobních údajů popsaných v oddílu 2.4.2.2 jsou za zpracování těchto údajů odpovědní přímo partneři. Pokud dojde k nějaké stížnosti týkající se zpracování údajů, měl by uživatel od tohoto data zaslat tuto stížnost přímo partnerovi.

   3. Zpracování údajů poskytnutých uživatelem kvůli přijímání bulletinů

    1. Účel zpracování údajů

     Společnost NNG zasílá bulletiny s cílem informovat uživatele o nových produktech a propagačních akcích nebo jiných marketingových aktivitách. S cílem poskytnout vám personalizované newslettery relevantní pro vás a vaše registrovaná zařízení a zvýšení vašeho zážitku a spokojenosti používá NNG profilovací techniky s účastí Salesforce.com EMEA Limited, jako zpracovatel dat, abyste získali informace o svém zařízení a zeměpisné oblasti, ve které se vaše zařízení nachází.

    2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele

     • jméno uživatele,
     • e-mailová adresa uživatele.

     Data zpracovaná pro účely profilování:

     • interakce uživatele s doručeným e-mailem (tj. zda byl e-mail otevřen, kolikrát na něj příjemce klikl a zda si přečetl celý e-mail),
     • míra opuštění newsletterů odeslaných uživateli;
     • verze OS a verze OS zařízení;
     • typ a verze e-mailového klienta uživatele;
     • typ zařízení (včetně výrobce zařízení, zda je zařízení kvalifikováno jako telefon nebo ne, rozlišení obrazovky);
     • IP adresa a údaje o poloze (tj. informace o zemi/oblasti).
    3. Právní základ zpracování údajů

     Údaje jsou zpracovávány v souladu s nařízením GDPR a všemi příslušnými místními zákony.

     Právní základ zpracování údajů:

     • výslovný souhlas uživatele udělený v souladu s bodem a) Článku 6(1) nařízení GDPR,
     • oddíly 6(1) a (2) zákona XLVIII z roku 2008 o základních požadavcích a některých omezeních komerčních reklamních činností („zákon o reklamě“).

     Uživatel se může přihlásit k odběru bulletinu společnosti NNG buď na webu, nebo v aplikaci Toolbox zaškrtnutím příslušného políčka. Uživatel může svůj souhlas kdykoli stáhnout zasláním e-mailu společnosti NNG z e-mailového účtu, na který si již v budoucnu nepřeje přijímat bulletiny. Stažení souhlasu může rovněž zaslat na poštovní adresu společnosti NNG (oficiální sídlo) uvedenou v oddílu 1. Uživatel může odběr kdykoli zrušit (odhlásit) také podle pokynů v bulletinu.

     Vezměte prosím na vědomí, že odhlášení z newsletteru nemá vliv na zákonnost zpracování dat na základě vašeho souhlasu a jeho poskytnutí před jeho odvoláním a odhlášením z newsletteru neznamená zrušení vašeho účtu.

    4. Doba zpracování údajů a odběru bulletinů

     1. Vaše osobní údaje nahrané na webové stránky a do nástroje Toolbox budou uchovány po dobu, během níž bude aktualizace a vaše zařízení podporována společností NNG, nebo do doby, než zrušíte odběr bulletinu.

     2. Uživatel se může přihlásit k odběru bulletinu společnosti NNG v nástroji Toolbox. Zaškrtnutím příslušného políčka uživatel dobrovolně vyjadřuje souhlas s tím, že mu společnost NNG občas zašle bulletin. Společnost NNG může uživateli na základě údajů zpracovávaných v souladu s těmito zásadami zasílat bulletiny na míru.

     3. Uživatel může svůj souhlas kdykoli stáhnout zasláním e-mailu společnosti NNG z e-mailového účtu, na který si již v budoucnu nepřeje přijímat bulletiny. Stažení souhlasu může rovněž zaslat na poštovní adresu společnosti NNG uvedenou v oddílu 1. Uživatel může odběr kdykoli zrušit (odhlásit) také podle pokynů v bulletinu.

     4. Upozorňujeme, že se společnost NNG může kdykoli rozhodnout přestat zasílat bulletiny, a to bez předchozího upozornění nebo jakýchkoli dalších závazků.

  5. Zpracovatel údajů

   1. Zpracování údajů související se zasíláním bulletinů

    1. Společnost NNG při zasílání bulletinů uživatelům spolupracuje se zpracovatelem údajů, který poskytuje služby e-mailového marketingu. Zpracovatel údajů zajišťuje pro společnost NNG online systém (dále jen „systém“), jehož prostřednictvím může společnost NNG spravovat zasílání bulletinu uživatelům. Zpracovatel údajů nemá přístup k obsahu nahranému společností NNG do systému.

    2. Systém se v rámci vylepšování možností činnosti uživatele používá k těmto účelům:

     • uchovávání osobních údajů uživatele,
     • zasílání e-mailů uživateli,
     • analýza interakcí uživatele s doručeným e-mailem (zejména zda byl e-mail otevřen, kolikrát na něj příjemce klikl a zda si přečetl celý e-mail),
     • analýza míry vracení (např. případů, kdy je neplatná e-mailová adresa nebo je e-mail označen jako nevyžádaná pošta).
     • Shromažďování údajů o registrovaném zařízení uživatele a jeho poloze (OS a verze operačního systému zařízení; typ a verze e-mailového klienta uživatele; typ zařízení (včetně výrobce zařízení, zda je zařízení kvalifikováno jako telefon nebo ne, rozlišení obrazovky); IP adresa a údaje o poloze (tj. informace o zemi/oblasti)).
    3. Údaje uživatele uvedené v oddílu 2.4.3.2 se uchovávají v systému i na serveru společnosti NNG.

     Název zpracovatele údajů společnosti NNG: salesforce.com EMEA Limited
     Adresa zpracovatele údajů: Floor 26 Salesforce Tower, 110 Bishopsgate EC2N 4AY Londýn, Spojené království
     Webové stránky: https://www.salesforce.com
     Kontaktní informace: https://www.salesforce.com/form/contact/contact-privacy.jsp
  6. Soubory cookie

   1. Společnost NNG vás tímto upozorňuje, že pokud si stáhnete některé části webových stránek a nástroje Toolbox, webový server do vašeho zařízení automaticky odešle malé datové soubory („soubory cookie“). V některých případech lze podle maďarských právních předpisů o ochraně osobních údajů tyto datové soubory považovat za osobní údaje. Tyto datové soubory jsou nutné pro správné fungování webu a aplikace Toolbox a slouží ke shromažďování anonymních informací o návštěvách uživatele na webu nebo v aplikaci Toolbox.

   2. Uživatel může jednotlivé soubory cookie přijmout nebo odmítnout. Může rovněž nastavit prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie. Jak na to a další informace o souborech cookie se dozvíte na adrese: https://www.youronlinechoices.eu/. Pokud se uživatel rozhodne odmítnout všechny soubory cookie, dojde k omezení přístupu k některým stránkám webu nebo některým funkcím nástroje Toolbox.

  7. Typ souboru cookie Účel souborů cookie Právní základ zpracování údajů Doba uchovávání souborů cookie
   Google Analytics Web a aplikace Toolbox používají ke shromažďování a analýze informací o způsobu použití webu a nástroje Toolbox uživatelem nástroj Google Analytics. Na základě těchto informací sestavujeme zprávy a vylepšujeme web a aplikaci Toolbox. Údaje jsou shromažďovány v anonymní podobě, a to včetně počtu uživatelů webu a aplikace Toolbox, odkud uživatelé na web a do aplikace Toolbox přešli a jaké stránky na webu a v aplikaci Toolbox navštívili. Pomocí shromážděných údajů nelze zpětně vysledovat uživatele. Chcete-li zobrazit další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google, klikněte zde. Souhlas uživatele. Soubory cookie služby Google Analytics se vytváří, jakmile uživatel navštíví web s nainstalovaným platným kódem sledování Google Analytics. Soubory cookie se uchovávají v prohlížeči uživatele maximálně 2 roky od výše uvedeného data. Chcete-li zobrazit další informace, klikněte sem.
   Google AdWords (reklamní soubory cookie společnosti Google) Nezávislí poskytovatelé služeb včetně společnosti Google uchovávají informace o předchozích návštěvách uživatele na webu a v aplikaci Toolbox a používají je k zobrazování reklam společnosti NNG na webech partnerů společnosti Google.
   Když uživatel navštíví web a aplikaci Toolbox, odešleme do jeho počítače jeden nebo více souborů cookie poskytnutých společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA), aby jednoznačně identifikovaly jeho prohlížeč. Remarketingové soubory cookie společnosti Google se používají ve službě Google AdWords. Soubory cookie poskytnuté společností Google si pamatují počet a časy návštěv webu nebo aplikace Toolbox i podstránky, které uživatel při procházení webu nebo aplikace Toolbox zobrazil. Zaznamenaná data se uchovávají anonymně.

   Uživatel může remarketingové soubory cookie společnosti Google zablokovat na odhlašovací stránce nastavení reklamy společnosti Google a zakázat soubory cookie na odhlašovací stránce sdružení Network Advertising Initiative.
   Souhlas uživatele. Platnost souborů cookie služby AdWords skončí 90 dní po návštěvě uživatele na webu nebo v aplikaci Toolbox.
   Chcete-li zobrazit další informace, klikněte sem.
   ID relace Soubory cookie relace umožňují rozpoznání uživatele na webu a v aplikaci Toolbox.
   Nejznámějším příkladem této funkce je nákupní košík aplikace Toolbox. Když uživatel navštíví stránku katalogu a vybere nějaké položky, soubor cookie relace si zapamatuje výběr, takže až bude uživatel připraven přejít k pokladně, nákupní košík bude obsahovat vybrané položky.
   Souhlas uživatele. Informace zůstávají uloženy do konce aktuální relace. Pak již shromážděné informace nejsou k dispozici.
  8. Zabezpečení údajů

   1. Společnost NNG dodržuje všechny platné předpisy týkající se zabezpečení osobních údajů. NNG a její autorizovaný zpracovatel údajů proto implementují vhodná technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Stanoví rovněž přiměřená procesní pravidla k prosazování ustanovení zákona o ochraně osobních údajů v oblasti důvěrnosti a zabezpečení zpracování údajů.

   2. Zpracovatel údajů plní požadavky na systém pro správu zabezpečení informací (ISMS) uvedené v mezinárodní normě ISO 27001 a vyhovuje kritériím normy ISO 27018. Zpracovatel údajů získal pro svůj systém ISMS certifikaci podle ISO 27001/27018 od nezávislé třetí strany.

  9. Práva a opravné prostředky

   1. Všechny osobní informace, které poskytnete společnosti NNG, musí být ve všech ohledech pravdivé, úplné a přesné. Souhlasíte s tím, že nám bezodkladně oznámíte každou změnu svých osobních údajů prostřednictvím e-mailové adresy společnosti NNG uvedené v oddílu 1.

   2. V souvislosti se zpracováním údajů ze strany společnosti NNG může uživatel uplatňovat následující práva:

    • požadovat informace o zpracování svých osobních údajů,
    • požadovat opravu svých osobních údajů,
    • požadovat odstranění svých osobních údajů nebo omezení zpracování svých osobních údajů,
    • protestovat proti zpracování údajů ze strany společnosti NNG,
    • požadovat přenositelnost dat.
   3. Máte právo požadovat informace o údajích, které se vás týkají, a o jejich zpracování, které provádí společnost NNG, konkrétně o tom, jaké osobní údaje související s vaší osobou jsou ukládány, ze kterých zdrojů byly získány, jaký je účel, důvody a doba zpracování údajů, zda jsou vaše osobní údaje zpřístupněny dalším osobám, jaký je právní základ a příjemci, a o veškerých incidentech týkajících se ochrany vašich osobních údajů. Žádat můžete e-mailem nebo dopisem na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v oddílu 1. Společnost NNG poskytne písemné informace o zpracování vašich osobních údajů do 1 měsíce od přijetí požadavku. Můžete také požádat o opravu osobních údajů.

   4. Máte také právo požádat o strukturovanou, běžně používanou a strojově čitelnou formátovanou kopii vašich osobních údajů, které společnost NNG zpracovává, a to za podmínek stanovených v Článku 20 nařízení GDPR.

    Máte právo předat vaše osobní údaje jinému správci nebo, pokud je to technicky proveditelné, můžete požádat společnost NNG o předání vašich osobních údajů přímo jinému správci, jak je uvedeno v Článku 20 nařízení GDPR.

   5. Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné, můžete společnost NNG požádat, aby je opravila podle dat, která jí poskytnete.

   6. Vaše osobní údaje budou na vaši žádost smazány v souladu s platnými zákony. Žádost o odstranění údajů můžete společnosti NNG zaslat prostřednictvím e-mailové nebo poštovní adresy (zaregistrovaná kancelář) uvedené v oddílu 1. Společnost NNG vymaže veškeré uložené osobní údaje v souladu s těmito zásadami tím, že je zamlží prostřednictvím trvalé a nevratné anonymizace.

   7. Vaše údaje nebudou odstraněny, pokud jejich zpracování vyžadují právní předpisy nebo podle platných zákonů platí jakékoli jiné výjimky.

   8. V následujících případech máte právo docílit omezení zpracování ze strany společnosti NNG:

    1. Domníváte se, že vaše zpracované osobní údaje nejsou přesné, a to po dobu, která umožní společnosti NNG ověřit přesnost vašich osobních údajů.

    2. Zpracování je protiprávní a vy odmítáte vymazání vašich osobních údajů. Místo toho máte právo požadovat omezení jejich použití.

    3. Společnost NNG již nepotřebuje vaše osobní údaje pro účely zpracování, ale vy požadujete, aby společnost NNG pokračovala ve zpracování pro zajištění, realizaci nebo obranu vašich zákonných nároků.

    4. Máte námitky ke zpracování, až do ověření, zda oprávněné důvody společnosti NNG převažují nad těmi vašimi.

   9. Kdykoli máte právo na námitku proti zpracování vašich osobních údajů za určitých podmínek podle platných zákonů. Můžete samostatně vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, jak je uvedeno v tomto dokumentu. V takovém případě již nebude společnost NNG vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže přesvědčivé legitimní důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a ochranou údajů týkající se svobod, nebo pokud slouží k ustavení, uplatňování nebo obraně právních nároků.

   10. Stížnost na zpracování osobních údajů můžete podat úřadu pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH na adrese: H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; poštovní adresa: 1530 Budapest, Pf. 5; 5 telefonní číslo: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) nebo úřadu pro ochranu údajů ve vaší domovské zemi nebo zemi vašeho pobytu.

   11. Jsou-li porušována vaše práva, můžete se nezávisle na podání stížnosti k NAIH obrátit na soud v souladu s ustanoveními uvedenými v zákoně o ochraně osobních údajů. Podle vašeho rozhodnutí může být zahájeno řízení před soudem, v jehož jurisdikci máte trvalé nebo dočasně bydliště. Před zahájením soudního řízení může být vhodné pohovořit si o stížnosti se společností NNG.

   12. Podrobné informace o vašich právech a opravných prostředcích jsou uvedeny ve Článcích 15–21 nařízení GDPR.

  10. Kontaktování společnosti NNG

   Vážíme si vašeho názoru. Veškeré komentáře, dotazy nebo žádosti o více informací o zpracování údajů ve společnosti NNG zasílejte e-mailem nebo dopisem na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v oddílu 1. Se zaslanými informacemi budeme nakládat důvěrně. V přijatelné době se s vámi spojí náš zástupce.

Příloha A

Seznam společností Mazda, pro které může Partner přijímat a zpracovávat osobní údaje

 1. Mazda Motors (Deutschland) GmbH, společnost organizovaná a existující podle zákonů Německa, se sídlem na adrese Hitdorfer Strasse 73, 51371 Leverkusen, Německo, a registrovaná v obchodním rejstříku v Kolíně pod číslem HRB 48377
 2. Mazda Automobiles France SAS, společnost organizovaná a existující podle zákonů Francie, se sídlem na adrese 34 Rue de La Croix de Fer, 78100 Saint Germain en Laye, Francie, a registrovaná v obchodním rejstříku ve Versailles pod číslem 434 455 960
 3. Mazda Automoviles Espana S.A., společnost organizovaná a existující podle zákonů Španělska, se sídlem na adrese C/ Manuel Pombo Angulo, 28, 28050 Madrid, Španělsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Madridu pod označením Sección 8, Hoja 252860
 4. Mazda Austria GmbH, společnost organizovaná a existující podle zákonů Rakouska, se sídlem na adrese Ernst-Diez-Straße 3, 9020 Klagenfurt, Rakousko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Klagenfurtu pod číslem FN 101538 x
 5. Mazda Motor Italia S.P.A., společnost organizovaná a existující podle zákonů Itálie, se sídlem na adrese Viale A. Marchetti 105, 00148 Roma, Itálie, a registrovaná v obchodním rejstříku v Římě pod číslem 05916001000
 6. Mazda Motor de Portugal Lda, společnost organizovaná a existující podle zákonů Portugalska, se sídlem na adrese Avenida José Malhoa, n° 16, Piso 3, Fraccão B2, 1070 158 Lisboa, Portugalsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Lisabonu pod označením Matricula N° 8623/1995-02-08
 7. Mazda Suisse SA, společnost organizovaná a existující podle zákonů Švýcarska, se sídlem na adrese Avenue des Morgines 12, 1213 Petit-Lancy, Švýcarsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Ženevě pod označením No féd: CH-660.0.443.980-3
 8. Mazda Motors UK Ltd, společnost organizovaná a existující podle zákonů Anglie a Walesu, se sídlem na adrese Victory Way, Crossways Business Park, Dartford, Kent DA2 6DT, Velká Británie, a registrovaná v obchodním rejstříku v Birminghamu pod číslem 4212655
 9. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Belux, divize Mazda Motor Logistics Europe N.V, se sídlem na adrese Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgie, a registrovaná v obchodním rejstříku v Mechelen pod číslem 0406.024.281
 10. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Denmark, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Vojensvej 11, 2610 Roedovre, Dánsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Kodani pod číslem CVR-Nr 10117615
 11. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Ireland, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Suite 6, 2nd Floor, Northwood House, Northwood, Santry, D09NR04 Dublin, Irsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Dublinu pod číslem Tax IE 9973602M
 12. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Nederland, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Kouwe Hoek 8, 2741 PX Waddinxveen, Nizozemsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Amsterdamu pod číslem 34292696
 13. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Norge, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Lienga 2, 1411 Kolbotn, 0217 Oppegard, Norsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Brønnøysund pod číslem 986 632 212
 14. Mazda Motor Logistics Europe NV Mazda Motor Sverige, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Faktorvaegen 9, 434 37 Kungsbacka, Švédsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Sundsvall pod číslem 516403-4919
 15. Mazda Motor Logistics Europe Spolka Z Ograniczona Odpowiedzialnoscia Oddzial W Polsce, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Postepu 14b, 02-676 Warszawa, Polsko, a registrovaná v obchodním rejstříku ve Varšavě pod označením KRS č. 0000291999
 16. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizacna zložka, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Cesta na Senec 2/A, 82104 Bratislava, Slovensko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Bratislavě pod číslem 36671207
 17. Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka, divize Mazda Motor Logistics Europe NV, se sídlem na adrese Türkova 2319/5b, 14900 Praha 4, Česká republika, a registrovaná v obchodním rejstříku v Praze pod číslem 27594947
 18. Mazda Motor Croatia d.o.o., se sídlem na adrese Hektoroviceva ulica 2, 10000 Zagreb, Chorvatsko, a registrovaná v obchodním rejstříku v Záhřebu pod číslem 080169988
 19. Mazda Motor Hungary Kft., se sídlem na adrese Infopark setany 1., 1117 Budapest, Maďarsko, registrovaná v obchodním rejstříku v Budapešti pod číslem Cg. 01-09-166159
 20. Mazda Motor Slovenija d.o.o., se sídlem na adrese Dolenjska cesta 242 c, 1000 Ljubljana, Slovinsko, registrovaná v obchodním rejstříku v Lublani pod číslem 5672040000
 21. Mazda Motor Logistics Europe NV, společnost organizovaná a existující podle zákonů Belgie, se sídlem na adrese Blaasveldstraat 162, 2830 Willebroek, Belgie, a registrovaná v obchodním rejstříku v Belgii pod číslem 0406.024.281